Veikt tirdzniecību ko

Latvijas valsts portāls

Vispārīgie jautājumi 1.

Saistošie noteikumi turpmāk — noteikumi nosaka: 1. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, vai veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, vai veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, vai organizē tirgus darbu.

uzziniet tendenču līnijas vērtības satoshi nopelnit

Pašvaldības nodevas samaksa ir priekšnosacījums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Pašvaldības nodevas maksātājs ir tirdzniecības dalībnieks, bet tirdzniecības organizators ir atbildīgs par pašvaldības nodevas samaksu apliecinoša dokumenta iesniegšanu pašvaldībā, atbilstoši tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

Kārtība, kādā jāsaskaņo tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā 4.

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne. Ja preču realizācijai ir nepieciešama speciālā atļauja licence saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija; 4.

Turpmāk ielu tirdzniecību Rīgā var veikt arī no piekabēm un velosipēdiem

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne. Ja preču realizācijai ir nepieciešama speciālā atļauja licence saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija; 5.

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju un starptautiski noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tiešā veidā ietekmē tādas nozares jomas kā ēdināšanas un tirdzniecības biznesu. Domājot par nepieciešamajiem uzņēmēju atbalsta pasākumiem, vienlaikus tika pievērsta uzmanība arī moderno tehnoloģiju attīstības tendencēm, ko jau vairākus gadus iespējams novērot tirdzniecības sektorā. Ņemot vērā minēto, tika izstrādāti un pieņemti pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi, paredzot turpmāk atļaut veikt tirdzniecību arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm, mehāniskiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkotiem velosipēdiem. Lai nepasliktinātu pilsētvides vizuālo uztveri, veicot tirdzniecību Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās, tirgotājiem gan būs jāievēro arī daži nosacījumi - ielu tirdzniecības aprīkojumā nedrīkstēs izmantot spilgtus toņus ieteicams klusināts vai monohroms kolorīts un aprīkojums nedrīkstēs traucēt gājēju plūsmu un satiksmi. Rīgas pašvaldība atgādina, ka patlaban uzņēmējdarbības veicināšanai ir atcelta nodeva par ielu veikt tirdzniecību ko, tomēr nepieciešama Rīgas pilsētas izpilddirektora izsniegta atļauja.

Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs ir ne lielāks kā 3 m x 3 m, kā arī ņemot vērā šādus kritērijus: 6. Pēc pilnīgas šo noteikumu 4. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Tirdzniecības vietas reģistrācija

Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecībai termiņu, tirdzniecības dalībnieks iesniegumam nepievieno 4. Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai termiņu, tirdzniecības organizators iesniegumam nepievieno 5.

Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama: Ielu tirdzniecības vietās aizliegts: Pasākumu laikā pieļaujama ielu tirdzniecība no speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem ar produkcijas izgatavošanai nepieciešamām iekārtām. Ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamās preču grupas Ielu tirdzniecības vietas Rēzeknes pilsētā ir norādītas grafiskajā veikt tirdzniecību ko "Ielu tirdzniecības un tirgus vietas Rēzeknes pilsētā", kas publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē: www.

Ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

Ielu tirdzniecības vietās, kas Realizējamās preču grupas pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās: Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari. Realizējamās preču grupas pašvaldības saskaņotās ielu tirdzniecības vietās: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

Realizējamās preču grupas pasākuma laikā: Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti veikt tirdzniecību ko podos augoši skujkoki un to zari; Ielu tirdzniecības vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā starp ēkām Nr. Atļaujas saņemšanas kārtība pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībniekam pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne.

Pēc pilnīgas iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod Ministru kabineta Ja pieteikušās vairākas šādas personas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, tad priekšroka tiek dota personai, kura iesniedza iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus agrāk.

TĒMA: Pašvaldības Turpmāk ielu tirdzniecību Rīgā var veikt arī no piekabēm un velosipēdiem Tagad ielu tirdzniecību Rīgā var veikt arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm treileramehāniskajiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkotiem velosipēdiem. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju un starptautiski noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tiešā veidā ietekmē tādas nozares jomas kā ēdināšanas un tirdzniecības biznesu. Domājot par nepieciešamajiem uzņēmēju atbalsta pasākumiem, vienlaikus tika pievērsta uzmanība arī moderno tehnoloģiju attīstības tendencēm, ko jau vairākus gadus iespējams novērot tirdzniecības sektorā Ņemot vērā minēto, tika izstrādāti un pieņemti pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi, paredzot turpmāk atļaut veikt tirdzniecību arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm, mehāniskiem transportlīdzekļiem veikt tirdzniecību ko tirdzniecībai aprīkotiem velosipēdiem. Lai nepasliktinātu pilsētvides vizuālo uztveri, veicot tirdzniecību Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās, tirgotājiem gan būs jāievēro arī daži nosacījumi - ielu tirdzniecības aprīkojumā nedrīkstēs izmantot spilgtus toņus ieteicams klusināts vai monohroms kolorīts un aprīkojums nedrīkstēs traucēt gājēju plūsmu un satiksmi.

Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldības izpilddirektors rakstiski atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju.

Kārtība, kādā jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības atļauja Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, privātpersona iesniedz pašvaldības Kancelejā vai veikt tirdzniecību ko e-pastā dome rezekne.

Pašvaldības izpilddirektors, izvērtē iesniegtās skices un idejas apraksta atbilstību šādiem kritērijiem: Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, persona pašvaldības Būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

Ievērībai Vispārēja informācija Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu transportlīdzekļa virsbūvju, kabīņu vai rāmju, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru tirdzniecība ir Latvijā nereģistrētu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu pārdošana vai arī Latvijā reģistrētu šo preču pārdošana, veicot komercdarbību. Ar transportlīdzekļu izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu un to numurēto agregātu tirdzniecību ir tiesības nodarboties komersantam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu. Komersanta iekārtotā tirdzniecības vieta, kurā tiks veikta tirdzniecība ar transportlīdzekļiem un to numurētajiem agregātiem, ir noteiktajā kārtībā jāreģistrē CSDD. Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšanas pašvaldības Būvvaldē un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā, persona pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne.

Ja tiek iesniegts iesniegums par darbības termiņa veikt tirdzniecību ko, šo noteikumu Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, ar piesaisti pastāvīgajām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, jāatbilst šādiem kritērijiem: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās līnijās, jāatbilst šādiem kritērijiem: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām tai skaitā pasākumu laikā bez piesaistes veikt tirdzniecību ko sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda: Pēc pilnīgas iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā drīkst veikt tikai ar pašvaldības atļauju. Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos — svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas pasākumos, izklaides un citos tamlīdzīgos veikt tirdzniecību ko.

Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

Notikuma apraksts

Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos var saņemt tikai tie komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju licenci alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju licenci alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu.

Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.

Lai saņemtu veikt tirdzniecību ko atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības izpilddirektors 10 desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos vai atteikumu to izsniegt.

Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to citai personai.

Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro veikt tirdzniecību ko un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs drīkst veikt tikai ar pašvaldības atļauju.

Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atļauta no kalendārā gada 1. Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, komersantam pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome rezekne. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta veikt tirdzniecību ko nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības veikt tirdzniecību ko 10 desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu veikt tirdzniecību ko atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

bināro opciju stratēģijas iespējas tirdzniecības kartēšanas programmatūra

Lēmumu par atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atcelšanu rakstiskā veidā paziņo komersantam. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs neizsniedz, ja: Izsniegtā atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē var tikt anulēta šādos gadījumos: Prasības tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības nodrošināšanai Ielu tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram tirdzniecības vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta Tirdzniecības organizatoram, papildus Ielu tirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai: Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem: Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma, jāuzrāda pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja vai tās kopija.

Nosacījumi ielu tirdzniecības dalībniekam, organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku Nosacījumi, kuriem iestājoties, pašvaldības izpilddirektors var apturēt tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora vai sabiedriskās ēdināšanas veikt tirdzniecību ko pakalpojumu atļaujas darbību uz laiku: Apturot ielu tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

Iestājoties kādam no šo noteikumu Ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators, pašvaldības izpilddirektora noteiktajā termiņā, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, var pārvietot ielu tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie veikt tirdzniecību ko un iekārtošanas darbi.

Tirgus statusa piešķiršanai pašvaldībā iesniedzams pieteikums, norādot šādu informāciju: Ja nav iesniegti visi šo noteikumu Ja pieteicējs pašvaldības noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos: Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs, atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus, iesniedz divos eksemplāros pašvaldības Veikt tirdzniecību ko.

forti atvērtās pozīcijas opcijas ieguldīt bezriska interneta projektu

Tirgus noteikumu izstrādē tirgus pārvaldītājs ievēro Ministru kabineta Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu eksemplāru izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot samērīgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

Tirgus pārvaldītājam ir pienākums sekot normatīvo aktu grozījumiem, kas attiecas uz tirgus darbību un aktualizēt tirgus noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Veiktās izmaiņas tirgus noteikumos, tiek izskatītas veikt tirdzniecību ko Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.

Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja: Pašvaldība par lēmumu atcelt tirgus statusu nekavējoties paziņo tirgus pārvaldītājam.

Viss par ieguldījumiem Total akcijās un akciju tirdzniecību 2020. gadā

Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde un Administratīvā inspekcija.

Administratīvā pārkāpuma procesu veikt tirdzniecību ko šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija".

Noslēguma jautājumi Atļaujas ielu tirdzniecības veikšanai un tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes Bartaševičs Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas.

Stājas spēkā: Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedis Publicēts: Latvijas Vēstnesis,

Svarīga informācija