Stratēģijas darbam ar iespējām.

stratēģijas darbam ar iespējām

stratēģijas darbam ar iespējām

Maģistra darbam tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot informāciju par uzņēmuma nepieciešamību stratēģiskās plānošanas un kopējās stratēģijas izveidei skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem ar mērķi ilgspējīgas attīstības izveidei, balstoties uz uzņēmuma un vides faktoriem, izvērtējot nozari, izmantojot M.

Portera piecu spēku modeli, izmantojot SWID analīzi un iekšējos un ārējos vides pētījumus noteikt konkurētspējīgu stratēģiju, apkopot uzņēmuma galveno konkurentu stiprās un vājās puses, izmantot ekspertu un klientu vērtējumu. Maģistra darbs ir strukturēts četrās daļās.

stratēģijas darbam ar iespējām

Pirmajā daļā, balstoties uz teoriju, veikta tirgus ietekmējošo stratēģijas darbam ar iespējām analīze un stratēģijas loma uzņēmumu izveidei un darbībai, analizēti pakalpojumu tirgus faktori, kā arī stratēģiskā plāna izstrādes īpatnības ilgspējīgas attīstības īstenošanai. Vērtēts pakalpojumu tirgus un esošo konkurentu attīstības iespējas.

Ceturtajā daļā balstoties uz mārketinga pasākumu kompleksa izstrādi, mārketinga komunikāciju sistēmas plānošanas un veidošanas principiem, metožu izvēles pakalpojumu virzīšanai tirgū, personāla, kā būtiska faktora stratēģijas darbam ar iespējām un ekspertu vērtējumu rezultātu apkopošanu, pieņemts uzņēmuma attīstības stratēģijas izveidošanas lēmums, ar mērķi pieņemt praktiskus lēmumus, apzinoties pašreizējo situāciju un identificēt vēlamo nākotni.

Darba nobeigumā tiek doti secinājumu un priekšlikumi par skaistumkopšanas pakalpojumu tirgu un uzņēmumu iespējām tajā, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmumu ilgspējīgai attīstībai.

stratēģijas darbam ar iespējām

Maģistra darba apjoms ir lapaspuses, kurās ietvertas20 tabulas un 15 attēli. In masters degree work is pulled out followings tasks: to summarize information for the strategic planning of enterprise necessities and education of the general strategy showing of the Cosmetology favours enterprises with the purpose of long lasting development education, leaning on enterprise and environment factors, estimating industry, utillizing the M.

The power of seduction in our everyday lives - Chen Lizra - TEDxVancouver

Master's degree work consists of four parts. In the first part, leaning on a theory, the analysis of the factors which influence market is executed and education of strategy catch enterprises and action, market of favours factors are analysed, as also making of the strategic plan feature long lasting development carry out.

stratēģijas darbam ar iespējām

The market of favours and development of the being competitors possibilities is valued. In fourth in part leaning on the complex of marketing enterprises making, system of marketing communications planning and form principles, send of choice of methods favours in a market, personnel, as generalization of results of estimations of consciousnesses and experts of a substantial factor, an enterprise development strategy created decision is accepted, with the purpose of to accept practical decisions, realizing the given situation and to identify the desirable future.

stratēģijas darbam ar iespējām

In the work completion is given conclusion and suggestions for the market of the Cosmetology favours and enterprise can do in it, as also produced suggestions to long lasting of enterprises development. A master's degree work volume is pages, in which are 20 tables and 15 images.

stratēģijas darbam ar iespējām

Svarīga informācija