Reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr.

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā" turpmāk — atklātais konkurss vadlīnijas.

Noteikumos lietotie termini: 2. Atklāto konkursu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzek­ļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kopējais atklātā konkursā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ,90 latu.

Pašvaldības, īstenojot projektus, saņem valsts budžeta dotācijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu politikas jomā.

Atklāto konkursu vada saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību. Atklātā konkursa vadību nodrošina valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" reālo iespēju metode — aģentūra kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija un Ekonomikas ministrija kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgie nosacījumi 6.

Atklātā konkursa projekta iesnieguma iesniedzējs turpmāk — projekta pieteicējs var būt: 6. Projekta pieteicējs var pieteikties kopā ar partneriem.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Partnerības nosacījumi ir noteikti šo noteikumu 1. Par partneri var būt: 7.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Projekta pieteicējs var pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu atklātā konkursā, ja: 8. Projekta pieteicējs nevar darboties kā starpnieks; 8.

Uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu nevar pretendēt, ja potenciālais projekta pieteicējs vai tā partneris: 9. Atklātā konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes: Viens projekta pieteicējs var saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu ne vairāk reālo iespēju metode vienam atklātā konkursa projektam.

Pašreizējā vērtība PV. Jebkura ieguldītāja uzdevums ir atrast tik reālu aktīvu, kas galu galā dotu ienākumus, kas pārsniedz tā iegādes izmaksas.

Atklātā konkursa projekta minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apmērs ir latu, maksimāli pieļaujamais apmērs - latu. Pieļaujamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apmēru rēķina no projekta attiecināmo izmaksu summas. Attiecināmās izmaksas Atklātā konkursa projekta izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās: Atklātā konkursā attiecināmās izmaksas ir: Lietoto iekārtu var iegādāties, ja: reālo iespēju metode Darba samaksas izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās atbilst šo noteikumu 2.

Šo noteikumu Neparedzētos izdevumus izmanto tikai ar aģentūras rakstisku atļauju.

Biznesa plāns Uzņēmējdarbības vērtēšanas iezīmes Krievijas Federācijā. Mūsdienu zinātnes un izglītības problēmas.

Ieņēmumus nesošiem atklātā konkursa projektiem struktūrfondu atbalsta likmi aprēķina katram atklātā konkursa iesniegumam individuāli. Neto ieņēmumi — ar projektu saistīto ieņēmumu un ražošanas un uzturēšanas izdevumu starpības pašreizējā neto vērtība.

5.4. Vērtēšanas metožu pielietošana Krievijas kontekstā

Neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā ieņēmumus, kas var rasties no produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar projekta īstenošanu. Izdevumos neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu; A — projekta kopējo investīciju atlikuma vērtība — visa projekta ekonomiskā dzīves cikla laikā radīto ieguldījumu atlikuma vērtība projekta ekonomiskā dzīves cikla pēdējā gada beigās, kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 3.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Starptautiskie vērtēšanas standarti Apstiprināti Starptautiskā īpašuma vērtēšanas standarta komitejā Priekšvārds Starptautiskā īpašuma vērtēšanas standartu komiteja SĪVSK ir izveidota Tajā ietilpst vairāk nekā 40 nacionālās profesionālo vērtētāju apvienības.

Turpmākās investīcijas — plānotās un nepieciešamās investīcijas ēkās un inženierbūvēs, kas nepieciešamas ar projektu saistītā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai.

Projekta ekonomiskais dzīves cikls ir laikposms, kurā projekta veiktie ieguldījumi sniedz ekonomiskos ieguvumus.

5.1. Modificētas ienākumu kapitalizācijas metodes

Šī konkursa ekonomiskais dzīves cikls ilgst 15gadu pēc pirmā projekta īstenošanas gada. Ekonomikas ministrijai pēc tās pieprasījuma aģentūra sniedz atzinumu par aprēķināto struktūrfondu līdzfinansējuma apmēru.

reālo iespēju metode, novērtējot projektu vērtību

Par neattiecināmajām izmaksām ir uzskatāmas šādas izmaksas:

Svarīga informācija