Pircēja iespēja piegādes līgumā. Noteikumi par ekskluzīvo piegādes līgumu un… - Latvijas Vēstnesis

Mājas lapas izmantošanas noteikumi

Pirkšanas noteikumi nosaka preču pirkšanas un pārdošanas kārtību interneta veikalā www.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Pircējs, pērkot preces interneta veikalā, piekrīt šiem Noteikumiem. Pirkuma līguma noslēgšana 2. Šis līgums ir spēkā līdz visu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Ja Pircējs nepiekrīt līgumam vai tā atsevišķiem punktiem, viņam tiek liegta iespēja iegādāties pirkumu.

  • Interneta veikala  igrosauto.
  • Vispārīgie noteikumi 1.
  • Jūs runājat tikpat ātri kā opciju līderis
  • Kādā veidā cilvēki nopelnīja naudu
  • Bitcoin oficiālais
  • Akciju indeksa opcijas

Katrs Pircēja un Pārdevēja noslēgtais līgums pasūtījums tiek reģistrēts un glabāts interneta veikala datubāzē. Pārdevēja tiesības 3. Pārdevējam ir tiesības noteikt iepirkumu groza minimālo apmēru, t.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 3  triju darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas datuma. Pārdevējs neatbild par jebkādiem šādi radītiem Pircēja zaudējumiem. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noteiktu vai nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala darbību un kompensēt ar to saistītos tiešos zaudējumus Pircējam. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Grozītos Noteikumus Pārdevējs publicē interneta veikala mājaslapā.

Populārākās ziņas!

Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī, tie ir spēkā darījumiem, kas tiek veikti pēc publicēšanas. Pārdevējam ir dotas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

Cilvēki internetā veic rēķinu apmaksu, pērk biļetes, dažādas preces un pakalpojumus. Ja cilvēks pērk preci veikalā, laiks no naudas samaksāšanas līdz preces turēšanai savās rokās ir īss un jautājums, kurā brīdī pircējs kļūst par nopirktās preces īpašnieku, parasti nav aktuāls.

Pārdevēja pienākumi 4. Pārdevēja pienākums ir radīt pakalpojumu saņemšanai ērti un pareizi lietojamu interneta veikalu. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals strādās bez pārtraukumiem vai datu nosūtīšana notiks bez kļūdām. Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem saistībā ar interneta veikala darbības traucējumiem un vai datu nosūtīšanas kļūdām.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Pārdevēja pienākums ir noteiktajos termiņos piegādāt pasūtītās preces Pircējam viņa norādītajā adresē. Ja būtisku iemeslu dēļ Pārdevējs nevar izsniegt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevēja pienākums ir piedāvāt līdzīgu preci un, ja Pircējs auto ieņēmumi interneta programmās auto ienākumiem šīs preces atsakās, 14 četrpadsmit dienu laikā no paziņojuma par atteikumu saņemšanas atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudu un atsaukt pasūtījumu.

Tādā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par nepiegādātām precēm. Pārdevēja pienākums ir cienīt Pircēja privātumu un Pircēja personas datus izmantot tikai Privātuma politikas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos pircēja iespēja piegādes līgumā kārtībā. Pārdevēja pienākums ir pildīt arī pārējos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos viņam noteiktos pienākumus. Pircēja tiesības 5. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, ievērojot Noteikumus un Pārdevēja interneta veikala citās sadaļās publicēto kārtību.

Pircējam ir tiesības atteikties no interneta veikalā noslēgtā preču pirkuma līguma, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam 14  četrpadsmit dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Pircējam ir tiesības Noteikumos noteiktajā kārtībā preces apmainīt vai atdot atpakaļ.

Lietošanas noteikumi

Lai informētu Pārdevēju par atteikumu no saņemtās preces, Pircējs izmanto mājaslapā izvietoto atteikuma veidlapu. Pircējam ir arī citas Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās pircēja iespēja piegādes līgumā.

Ar piegādes līgumu viena puse piegādātājs uzņemas piegādāt otrai pasūtītājam noteiktu lietu par zināmu cenu. Piegādātājam nav tiesības atteikties no uzņemtās saistības, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk iestājušies apstākļi. Pasūtītājs gan var pārgrozījušos apstākļu dēļ atteikties no līguma, bet viņam tādā gadījumā jāatlīdzina piegādātajam visi zaudējumi.

Pircēja pienākumi 6. Pircēja pienākums ir 3  triju darba dienu laikā no pirkuma reģistrācijas samaksāt preču un to piegādes cenu un citus maksājumus ja, noslēdzot līgumu, tādi ir norādītikā arī saņemt pasūtītās preces.

Kurā brīdī pircējs kļūst preces īpašnieks - LV portāls

Pircēja pienākums ir aizsargāt un neizpaust savus interneta veikala pieslēguma identifikācijas datus, nodrošināt, lai tie būtu zināmi tikai viņam Pircējam un tos izmantotu tikai viņš viens pats, nenodot tos trešām personām vai citādi neradīt tām iespēju piekļūt šiem datiem.

Ja rodas aizdomas, ka dati varētu būt zināmi citām personām, nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nekavējoties informēt Pārdevēju arī par interneta veikala pieslēguma datu pārkāpumiem vai publiskošanu. Ja reģistrācijas datu lapā ir jāmaina informācija par Pircēju, Pircēja pienākums ir nekavējoties to izdarīt.

Pircēja pienākums ir ievērot arī citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības. Samaksa Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro, cenā ir iekļauta tobrīd spēkā esošā PVN likme. Par interneta veikalā pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties, izmantojot internetbanku.

Līguma priekšmets Pārdevējs —  interneta tirdzniecības vietnes seklas. Pircējs— rīcībspējīga persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un veic pasūtījumu Mājaslapā. Veicot pasūtījumu Mājaslapā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un ir tiesīga iepirkties Mājaslapā. Prece — jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod Pārdevējs Pircējam Mājaslapā.

Kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par precēm, viņš apstiprina preces pasūtījumu un sākas preces piegādes termiņš. Pēc Pārdevēja veiktās pasūtījuma apstiprināšanas preces cena vairs nedrīkst mainīties, izņemot, ja preces cena ir mainījusies informātikas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai cenai, viņš drīkst atteikties no pasūtījuma. Par to Pārdevējs ir jāinformē 2  divu darba dienu laikā. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pircējam tiek atdoti visi par anulēto pasūtījumu samaksātie līdzekļi. Ja Pircējs, pasūtot preces, izvēlas preču piegādi mājās: Pircēja pienākums ir norādīt precīzu preču piegādes pircēja iespēja piegādes līgumā Pircēja pienākums ir preces saņemt personīgi.

Saņemot preces, ir jāuzrāda spēkā esošs personu apliecinošs dokuments identifikācijas karte, pase vai jaunā parauga autovadītāja apliecība.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Ja Pircējs nevar preces saņemt pats, bet preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepiederošai personai; Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis; Preces piegādes termiņa sākums ir naudas ieskaitīšanas datums Pārdevēja kontā; prece tiek piegādāta 3  triju darba dienu laikā, ja prece atrodas Pārdevēja noliktavā, vai 7  septiņu darba dienu laikā, ja prece ir jāpasūta no ražotāja.

Par īsākiem vai pircēja iespēja piegādes līgumā preces piegādes termiņiem Pircējam tiek paziņots pa e-pastu vai ar SMS īsziņuizmantojot viņa sniegto kontaktinformāciju; Preču piegādes informācija ir sniegta ŠEIT.

Pieņemot vai saņemot pasūtītās preces, Pircēja pienākums ir pārbaudīt sūtījuma -u stāvokli un parakstīties faktūrrēķinā pavadzīmē vai citā pieņemšanas un nodošanas dokumentā.

Noteikumi par ekskluzīvo piegādes līgumu un… - Latvijas Vēstnesis

Ja Pircējs šādi nerīkojas, Pārdevējs neuzņemas atbildību par: preču bojājumiem, ja šo bojājumu iemesls nav rūpnieciskais brāķis; preču komplektējošo daļu neatbilstību, ja šo neatbilstību var konstatēt, apskatot preci no ārpuses. Preces nejaušas iznīcināšanas vai sabojāšanas risks kļūst saistošs Pircējam brīdī, kad viņam tā tiek nodota.

Ja Pircējs nesaņem preci vai nav izdevies viņam to nodot, prece tiek atdota Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, Pircējam tiek atmaksāta par preci samaksātā nauda, atrēķinot no tās bankas nodevas par Pārdevēja pārskaitījumiem, kā arī samaksu par preces piegādi.

Preču kvalitātes garantija Katras interneta veikalā pārdodamās preces raksturojums tiek sniegts preces aprakstā.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Pārdevēja piedāvātās preces ir labas kvalitātes, t. Prece atbilst pirkuma līgumam, ja: prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, kuru Pārdevējs uzrādīja kā paraugu vai modeli, reklamējot to interneta veikalā; prece ir paredzēta lietošanai tādam nolūkam, kādam parasti šāds preču veids pircēja iespēja piegādes līgumā lietots; prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda veida precēm, un Pircējs var pamatoti paļauties uz ražotāja, viņa pārstāvja vai Pārdevēja publiskiem paziņojumiem tostarp uz reklāmu un preces marķējumu par preces konkrētajām īpašībām.

Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces ar savu izmēru, formu, krāsu vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajai formai, izmēram, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantojamā monitora īpatnību pircēja iespēja piegādes līgumā citu tehnisku iemeslu dēļ.

Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.

pircēja iespēja piegādes līgumā

Dažādām preču grupām Pārdevējs sniedz konkrēta laika kvalitātes garantijas, kuru termiņš un citi noteikumi ir pircēja iespēja piegādes līgumā šo preču aprakstos vai preces faktūrrēķinam pievienotā garantijas lapā. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo tiesību aktos paredzētās lietotāja tiesības attiecībā likumā paredzēto garantijas termiņu nekvalitatīvas preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā.

Tiesības atteikties no pirkuma līguma Pircējam lietotājaminformējot Pārdevēju, ir tiesības 14  četrpadsmit dienu laikā pēc preces saņemšanas, nenorādot iemeslu, atteikties no šī pirkuma līguma. Par atteikšanos no pirkuma līguma Pircējs paziņo pārdevējam pa e-pastu vasarastehnika dojuslatvija.

Saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pārdevējs nekavējoties apstiprina viņam atteikuma saņemšanu. Pircēja pienākums ir 14  četrpadsmit dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos no līguma iesniegšanas nosūtīt vai nodot preces Pārdevējam.

Pircējam netiek atmaksāti ar preces atdošanu saistītie tiešie izdevumi.

Meklēt Lapā!

Pircējs atbild par preces vērtības samazinājumu, kas ir radies preces īpašībām, veidam neparedzētas izmantošanas, nepareizas apiešanās, preces komplektācijas neatbilstības, lietošanas dēļ.

Garantijas un atdošana Preces tiek atdotas vai apmainītas pēc Pircēja rakstveida lūguma preces iegādes vietā vai citā Pārdevēja norādītā un Pircējam izdevīgā vietā. Pircējs pa e-pastu vasarastehnika dojuslatvija. Iesniegumam tiek pievienots kases aparāta čeks vai pirkuma kvīts, vai cits preces pirkumu apstiprinošs dokuments faktūrrēķins, kredītkartes konta izraksts par maksājumu, kredītkartes maksājuma kontrolčeks u.

Saņēmis preci un pārliecinājies par tās atbilstību iepriekšminētajiem noteikumiem, Pārdevējs ne vēlāk kā 15  piecpadsmit dienu laikā ieskaita Pircēja norādītajā pircēja iespēja piegādes līgumā naudu vai apmaina preci ar citu. Ja prece, kas Pircēju neapmierina nopirktās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācijatiek nosūtīta atpakaļ naudas atgūšanai vai preces apmaiņai, sūtīšanas izdevumi netiek kompensēti.

Atbildība Pircējs atbild par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas pareizību.

Jūsu Tiesības: Darba tiesības

Pircējs atbild par sekām, kas iestājas reģistrācijas veidlapas kļūdainas vai nepareizas aizpildīšanas dēļ. Ja interneta veikala pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja pieejas datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

Attālinātā pirkuma līguma nosacījumi « Cita informācija

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas pircēja iespēja piegādes līgumā, ka Pircējs nav ievērojis Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, lai gan tāda iespēja viņam tika dota.

Ja interneta veikalā ir sniegtas norādes uz citu, trešo personu mājaslapām, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kas kļūst pieejama, nospiežot uz attiecīgās norādes, ir pareiza, izsmeļoša un precīza, pat ja Pircējs piekļūst šīm mājaslapām, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošās norādes.

Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, patiesumu, precizitāti atbild trešās personas. Pārdevēja pienākums nav pārbaudīt saņemamo ārējo vai aizsargājamo informāciju vai konstatēt nelikumīgas darbības.

Pārdevējs neatbild par Pircēja un Pārdevēja partneriem, pie kuriem Pircējs interneta veikalā pasūta preces vai pakalpojumus uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem. Informācijas nosūtīšana Pārdevējs šo Noteikumu pircēja iespēja piegādes līgumā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā nosūta visus informatīvos paziņojumus un paziņojumus tiešās tirgvedības īstenošanai uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektronisko pastu.

Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam uz interneta veikala mājaslapas apakšējā daļā norādīto elektroniskā pasta adresi vasarastehnika dojuslatvija. Nobeiguma daļa Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa Pārdevēja interneta veikala mājaslapā pieejamā informācija tostarp šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvājamās preces un pakalpojumi, to raksturojums, Pircēja atteikšanās no pirkuma līguma tiesību īstenošanas, Pārdevēja piedāvātās preces, apkopes pakalpojumi un garantijas ja tādas tiek sniegtastiek uzskatīta par rakstveidā iesniegtām Pircējam.

Svarīga informācija