Klienta variants kas tas ir, I kārtas pareizās atbildes un to pamatojums (Pārdošanas vadības Guru)

klienta variants kas tas ir

Kopsavilkums

Created with Sketch. Lietošanas noteikumi Portāla varianti. Līdz ar to šie Noteikumi darbojas kā Portāla un lietotāja Līgums.

klienta variants kas tas ir

Portāls un lietotājs pēc abu pušu vai vienas puses iniciatīvas var noslēgt atsevišķu līgumu, tomēr tas neaptus šo Noteikumu pamatnostādnes. Noteikumu darbības sfēra, spēkā esamība un skaidrojums 1. Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas, papildinājumus un grozījumus Noteikumos un pakalpojumu cenrādī nolūkā nodrošināt Portāla ērtāku un drošāku lietošanu, informējot par to Klienta variants kas tas ir saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

klienta variants kas tas ir

Noteikumu un cenrāža izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā līdz ar izmaiņu vai papildinājumu publicēšanu Portālā. Portāla izmantošana 2.

1. Noteikumu darbības sfēra, spēkā esamība un skaidrojums

Sabiedrība piedāvā Klientam virtuālu elektronisku vietni - Portālu, Klienta Sludinājumu par nekustamajiem īpašumiem un citiem objektiem vai pakalpojumiem izvietošanai un publicēšanai, kā arī reklāmu izvietošanu Portālā un citu Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Klienta variants kas tas ir ir atbildīgs par Portālā izvietotās informācijas atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, faktiskajiem apstākļiem un šajos Noteikumos iekļautajām prasībām.

Pēc objekta parametru ievadīšanas, ir jaklikšķina uz lauka "Maksāt", klients izvēlas 2, 4 vai 8 nedēļu sludinājuma izvietošanas termiņu, pēc tam tiek veikta apmaksa. Pēc sludinājuma apmaksas, tas automātiski tiek atktivizēts un ir pieejams visiem pieejamā, portāla varianti.

Ieteicamās darbības

Klienta saistību apjoms 3. Klients nav tiesīgs Portālā publicēto informāciju izņemot attiecīgā Klienta ievietoto informāciju izplatīt, pārveidot, publicēt, pārdot, veidot datubāzes vai izmantot citādā veidā, lai izgatavotu no autortiesību viedokļa aizsargātu objektu. Pieslēgšanās Portāla maināmajām aplikācijām un informācijas izvietošana Portālā ir atļauta vienīgi Klientiem, kuri ir reģistrējušies Portālā saskaņā ar noteikto kārtību.

klienta variants kas tas ir

Sabiedrība uzskatīs, ka jebkuras darbības, kas veiktas, Portālā izmantojot konkrētam Klientam izsniegtās paroles un lietotāja vārdu, ir veicis Klients līdz paziņojuma saņemšanai par paroles un lietotāja vārda nonākšanu trešo personu rīcībā. Klienta pienākums ir, izmantojot elektronisko pastu, tālruni vai pastu, sniegt Sabiedrībai jebkādu informāciju, kas var būtiski attiekties uz saistību izpildi un Portāla izmantošanu rekvizīti, atbildīgās personas u.

Izmantojot Portālu, Klients apstiprina, ka: 3.

varianti.lv sociālajos tīklos

Sabiedrības saistību apjoms 4. Sabiedrība ir tiesīga pēc savas izvēles ierobežot vai aizliegt Klientam izmantot Portālu, ja: 4.

klienta variants kas tas ir

Par šajā punktā noteikto tiesību izmantošanu Sabiedrība paziņo Klientam. Informāciju, ko Sabiedrība ir ieguvusi, Klientam izmantojot Portālu, tā var izmantot Sabiedrības pakalpojumu tālākai attīstībai.

Kādi būs jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Sabiedrība patur sev tiesības nākotnē sadarboties ar izvēlētām uzticības vērtām trešajām personām ar mērķi paplašināt, uzlabot un citā veidā attīstīt pakalpojumus, kā arī šīs sadarbības gaitā Sabiedrība var veikt nepieciešamo datu apmaiņu ar šo uzticamo partneri. Sabiedrība ir tiesīga noteikt maksu par Portāla lietošanu vai par atsevišķu pakalpojumu izmantošanu.

Visi pakalpojumi gan bezmaksas, gan maksas Portālā tiek sniegti tādā apmērā un kārtībā, kādi tie ir pieejami Portālā. Fizisko personu datu jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu apstrādes un aizsardzības atruna un datu subjekta piekrišana datu apstrādei 5.

Atpazīstamība

Sabiedrības tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Sabiedrība ir tiesīga uzskatīt, ka tai sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to sniegt Sabiedrībai.

klienta variants kas tas ir

Datu subjekts fiziskā persona, kuru pēc Sabiedrībai sniegtās informācijas var tieši vai netieši identificēt, ir uzskatāma par datu subjektu saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, un šāda fiziskā persona ir tiesīga izlietot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos datu subjektam noteiktās tiesības un apņemas pildīt noteiktos pienākumus piekrīt datu apstrādei, ņemot vērā fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības atrunu un to, ka: 5.

Citi noteikumi 6.

Ar Portāla lietošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Klientu un Sabiedrību nosaka Latvijas Republikas tiesību akti. Naudas atgriešanas politika Portāls varianti.

klienta variants kas tas ir

Ja Jūs atsūtāt mums kļūdas paziņojumu, jebkuru jautājumu vai ierosinājumu, atbildi Jūs saņemat no mūsu tehniskā atbalsta dienesta 24 stundu laikā. Mēs veicam problēmu atrisināšanu attālināti. Tālāk tekstā Jūs varat iepazīties ar portāla varianti.

Svarīga informācija