Investīciju iespēju izmantošana

Ievērojama summa būtu jānovirza projektiem, kuri var palīdzēt jaunajai paaudzei atgūt iespēju strādāt. Investīciju plāns Eiropai Eiropai nekavējoties ir vajadzīgs Investīciju plāns. Ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā ieguldījumu līmenis ES pēc maksimālā līmeņa sasniegšanas Turpmākajos gados ir paredzama tikai daļēja uzlabošanās.

Tā rezultātā tiek kavēta ekonomikas atveseļošanās, darbavietu izveide, ilgtermiņa izaugsme un konkurētspēja. Nepastāv vienkāršs vai viens risinājums. Vispārīga neskaidrība par ekonomikas situāciju, publiskā un privātā parāda augsts līmenis dažās ES ekonomikas nozarēs un šo faktoru ietekme uz kredītrisku ierobežo mūsu rīcības brīvību.

Tomēr tajā pašā laikā pastāv būtiski ietaupījumu līmeņi un, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, augsti finanšu likviditātes līmeņi, ko varētu mobilizēt.

investīciju iespēju izmantošana

Turklāt Eiropai ir daudz investīciju vajadzību un ekonomiski dzīvotspējīgi projekti, kam nepieciešams finansējums. Uzdevums ir produktīvi izmantot ietaupījumus un finanšu likviditāti, lai atbalstītu ilgtspējīgas darbavietas un izaugsmi Eiropā. Ir nepieciešams rīkoties vienlaicīgi vairākās jomās, risinot gan ekonomikas piedāvājuma, gan pieprasījuma puses. Šie jautājumi valsts iestādēm ir jārisina visos līmeņos.

Dalībvalstu, kā arī reģionālo iestāžu nepārprotams uzdevums ir veicināt nepieciešamās strukturālās reformas, investīciju iespēju izmantošana fiskālo atbildību, nodrošināt regulatīvo noteiktību un vairot investīcijas, lai atbalstītu darbavietas un izaugsmi. Dalībvalstīm, kam ir fiskālās manevrēšanas iespējas, būtu jāiegulda vairāk.

Dalībvalstīm, kam ir ierobežotas fiskālās iespējas, būtu jānosaka par prioritāriem ar ieguldījumiem un izaugsmi saistīti izdevumi savā budžetā, labāk jāizmanto to rīcībā esošie ES līdzekļi un jārada vide, kas veicina privāto dalībnieku investīcijas. Daudz var panākt valsts un reģionālajā līmenī. Komisija kopā ar pārējām iestādēm un dalībvalstīm vadīs un uzraudzīs progresu saistībā ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu.

investīciju iespēju izmantošana

Minētos centienus papildinās šis Investīciju plāns. Tā pamatā būs trīs savstarpēji papildinošas sadaļas.

  • EUR-Lex - DC - LV
  • Video viegli naudu
  • Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz iegūto informāciju, izpētīt investīciju būtību un avotus.

Pirmkārt, vismaz miljardu eiro mobilizācija papildu investīcijās nākamos trīs gadus, publisko resursu ietekmes palielināšana un privāto investīciju piesaiste. Investīciju iespēju izmantošana, mērķtiecīgas iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka šīs papildu investīcijas atbilst  reālās ekonomikas vajadzībām. Treškārt, pasākumi nolūkā sniegt lielāku regulatīvo paredzamību un novērst šķēršļus investīcijām, padarot Eiropu saistošāku investoriem un līdz ar to daudzkāršojot plāna ietekmi.

Attiecībā uz pirmajām divām sadaļām Investīciju plānu Eiropai kopīgi sāk Komisija un Eiropas Investīciju banka EIB kā stratēģiskas partneres ar nepārprotamu mērķi piesaistīt ieinteresētās personas visos līmeņos.

Attiecībā uz trešo sadaļu Komisija ierosinās pasākumus savā turpmākajā darba programmā, kā arī kopā investīciju iespēju izmantošana pārējām ES iestādēm un dalībvalstīm saistībā ar Eiropas pusgadu.

investīciju iespēju izmantošana

Investīciju plāns Eiropai Plāna ietekme daudzkāršosies, tiklīdz tam pievienosies vairāk ieinteresēto personu: dalībvalstis, valstu attīstību veicinošās bankas, reģionālās iestādes un privātie investori. Visiem ir jāveic savs uzdevums.

EK augstu novērtē Latvijas paveikto un min kā labo piemēru citām dalībvalstīm. Latvija spēj labi demonstrēt,  kā ar pieejamajiem līdzekļiem mērķtiecīgā veidā var radīt vislielākās pārmaiņas, veikt ilgi gaidītās reformas tautsaimniecības attīstības, konkurētspējas un iedzīvotāju labklājības kāpināšanai.

Komisija īpaši atzinīgi vērtē plānu veidojošus stimulus, kā to pierāda pēdējās nedēļās paustie plānu atbalstošie pozitīvie paziņojumi Eiropas un globālā līmenī[3]. Laikposmā līdz Investīciju plāns papildina esošos pasākumus un maksimāli izmantos katru eiro, kas iegūts no publiskajiem līdzekļiem un mobilizēts ar jaunajiem un esošajiem instrumentiem.

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija

Rīkojoties nekavējoties attiecībā uz katru plāna aspektu, mēs kopā varam panākt daudz vairāk, nekā rīkojoties nekoordinētā veidā, un apgūt pat vairāk par miljardiem eiro. Kur nopelnīt naudu automašīnai, plānam būs trīs saistītie politikas mērķi: § novērst investīciju lejupslīdes tendences un palīdzēt palielināt darbavietu izveidi un ekonomikas atveseļošanos, neapgrūtinot valstu publiskās finanses vai neradot jaunu parādu; § spert izšķirošu soli pretim mūsu ekonomikas ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai un palielināt mūsu konkurētspēju; § stiprināt mūsu cilvēkkapitāla, ražošanas spēju, zināšanu un fiziskās infrastruktūras Eiropas dimensiju, īpašu uzmanību veltot savstarpējiem savienojumiem, kas ir svarīgi mūsu vienotajam tirgum.

investīciju iespēju izmantošana

Mums ir investīciju iespēju izmantošana jārīkojas, lai nodrošinātu ātrus rezultātus, kas ir laika gaitā ilgtspējīgi. Eiropas Parlaments būs cieši iesaistīts Investīciju plāna īstenošanā, un Eiropadome tiek aicināta apstiprināt vispārējo pieeju tās Komisija un EIB sadarbosies ar ieinteresētajām personām visos līmeņos Stingri turpmākie pasākumi nodrošinās, ka publiskā riska uzņemšanās spēja tiek labi izmantota un saprātīgi pārvaldīta un ka mērķtiecīgi investīciju iespēju izmantošana veicina darbavietu izveidi, ekonomikas investīciju iespēju izmantošana un palielina Eiropas konkurētspēju.

Papildu investīciju mobilizēšana miljardu eiro apmērā ES līmenī Plāna pirmā sadaļa ietver papildu investīciju miljardu eiro apmērā mobilizēšanu nākamo trīs gadu laikā. Turpmāk ierosinātais balstās tikai uz rīcību ES līmenī: Komisija aicina dalībvalstis un pārējos ekonomikas dalībniekus pievienoties un pilnveidot šo iniciatīvu. Lai nodrošinātu ātrus rezultātus, ierosināto pasākumu var tendenču tirdzniecības konsultants no pašreizējā ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas Lai to īstenotu, atsevišķas ES budžeta daļas būtu jāizmanto savādāk ES un valstu līmenī.

Galvenā ideja ir nodrošināt lielāku riska uzņemšanās spēju, izmantojot publiskos līdzekļus, lai iedrošinātu projektu virzītājus un piesaistītu privātu finansējumu ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem, kas citādi netiktu īstenoti.

Tādējādi ES publiskie līdzekļi tiks izmantoti vislabākajā veidā. ES līmenī to darīs, izveidojot jaunu Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, lai nodrošinātu riska atbalstu ilgtermiņa investīcijām un nodrošinātu lielāku piekļuvi riska finansējumam MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu[4].

Valsts līmenī būtisku progresu var panākt, stratēģiskāk izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus.

Eksperts: strauji pieaug interese par investīciju iespējām finanšu tirgos Publicēts Covid vīruss pasauli pārsteidza negaidīti, un tā attīstības ātrums un nenoteiktība ietekmē ne tikai mūsu ikdienu, bet arī finanšu aktīvu vērtību. Martā finanšu tirgi piedzīvoja vienu no straujākajiem kritumiem finanšu tirgus vēsturē.

Eiropadome tiek aicināta apstiprināt Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveidi un apņemties efektīvi izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, jo īpaši kopumā divkāršojot finanšu instrumentu izmantošanu.

Eiropas Stratēģisko investīciju fondam nepieciešamais tiesību akta investīciju iespēju izmantošana Eiropas Parlamentam un Padomei kā ES likumdevējai būtu jāizskata paātrināti, lai tas stātos spēkā līdz investīciju iespēju izmantošana Fondu izveidos EIB grupas ietvaros.

investīciju iespēju izmantošana

Iespējamo produktu virkne būs atvērts process, lai pielāgotos mainīgajiem tirgus apstākļiem. Lai izveidotu Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, tā atbalstam no ES budžeta tiks izveidota garantija 16 miljardu eiro apmērā. EIB piešķirs 5 miljardus eiro. Līdz ar to fonds sāks darboties ar ievērojamu rezervi, bet arī turpmāk laika gaitā tas varēs paplašināt savu darbību.

investīciju iespēju izmantošana

Dalībvalstīm tieši vai ar savu valstu attīstību veicinošo banku starpniecību būs iespēja ieguldīt fondā kapitāla un garantiju veidā. Būtiski ir tas, ka, novērtējot publiskās finanses Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros, Komisija ieņems labvēlīgu nostāju pret šādiem kapitāla ieguldījumiem fondā.

Privātie investori arī var pievienoties fonda līmenī. Pateicoties jaunajam fondam, minēto esošo ES fondu ietekme uz reālo ekonomiku tiks daudzkāršota salīdzinājumā ar to, ko tie citādi būtu sasnieguši.

  • Investīciju avoti un to izmantošanas iespējas Latvijā
  • Bināro opciju kopiju darījumi
  • Садись в вездеход, как по воде, пошли волны, и за окружающими его металлическими панелями Элвин опять увидел тот, второй мир.

Visas Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības tiks ietvertas jau izveidotās valsts atbalsta apstiprinājuma procedūrās[7]. Fonda uzdevums ir nodrošināt uzlabotas riska uzņemšanās spējas un mobilizēt papildu investīcijas, jo īpaši no privātajiem avotiem, bet arī no publiskajiem avotiem konkrētās nozarēs un jomās.

Šādas jomas ir aprakstītas turpmāk. Tiek lēsts, ka fonda multiplikatora ietekme reālajās investīcijās ekonomikā varētu sasniegt koeficientu Tas ir investīciju iespēju izmantošana, ka fonds piedāvās sākotnējo riska uzņemšanās spēju, kas tam ļaus nodrošināt lielāku finansējumu un piesaistīt investorus tajā piedalīties, kā norādīts 3. Tas nozīmē, ka viens eiro fonda veiktā riska aizsardzībā var radīt vidēji 15 eiro investīcijās reālajā ekonomikā, kas citādi nebūtu noticis.

Eksperts: strauji pieaug interese par investīciju iespējām finanšu tirgos

Šis multiplikatora efekts ir piesardzīgs vidējais rādītājs, kas balstās uz ES programmu un EIB vēsturisko pieredzi. Galīgais multiplikatora efekts, neapšaubāmi, būs atkarīgs no investīciju iespēju izmantošana kopuma un investīciju iespēju izmantošana projekta īpašām iezīmēm.

Fonda multiplikatora efekts vidējais rādītājs, kura pamatā ir pieredze Kā atsauce jāmin, ka EIB kapitāla pieaugumam Tāpat saskaņā ar pašreizējo aizdevumu garantiju mehānismu MVU saskaņā ar COSME programmu katrs finansējuma miljards eiro rada vismaz 20 miljardus eiro kapitāla MVU, kas ir multiplikatora efekta ekvivalents.

Fondam būs sava pārvaldības struktūra. To pārvaldīs saskaņā ar investīciju vadlīnijām. Tā pārvaldības struktūra nodrošinās, ka tiek ievērotas investīciju vadlīnijas un ka minētās vadlīnijas atspoguļojas fonda prioritātēs un darbībās.

52014DC0903

Konkrētus projektus apstiprinās neatkarīga investīciju komiteja, pamatojoties uz to dzīvotspēju un pārliecinoties, ka valsts atbalsts neizslēdz vai neizstumj privātās investīcijas. Projekta virzītāji investīciju iespēju izmantošana investori varēs paļauties uz EIB grupas profesionālu padomu, pieredzi un atbalstu. EIB grupa arī sniegs atbalstu ar īpaši atlasītu personālu tādās jomās kā produktu izstrāde, projektu uzsākšana un strukturēšana, tehniskā palīdzība, finansējuma spējas, finanšu līdzekļu pārvaldība, aktīvu un pasīvu pārvaldība, garantijas, portfeļa pārvaldība, grāmatvedība un ziņošana Kopumā, ja fondu izveidos īsā laikposmā ar sākotnējo ieguldījumu 21 miljarda eiro apmērā ES līmenī, tā ienesīguma potenciāls būs aptuveni miljardi eiro papildu investīcijās trīs gadu laikā.

Šī ietekme neapšaubāmi būs spēcīgāka, tiklīdz fondam pievienosies dalībvalstis un valstu attīstību veicinošās bankas. Jaunais fonds atbalstīs ilgtermiņa investīciju projektus Eiropas Stratēģisko investīciju fonds atbalstīs Eiropas nozīmes stratēģiskus ieguldījumus infrastruktūrā, it īpaši platjoslas un enerģētikas tīklos, un rūpniecības centru transporta infrastruktūrā, izglītībā, pētniecībā un inovācijās, kā arī atjaunojamos energoresursos un energoefektivitātē.

Nebūtu jāveic iepriekšēji tematiski vai ģeogrāfiski piešķīrumi, lai garantētu, ka projekti ir izvēlēti atbilstoši to sasniegumam investīciju iespēju izmantošana palielina fonda pievienoto vērtību.

Fonds būs elastīgs, jo dažādiem reģioniem ir atšķirīgas vajadzības, lai uzsāktu investīcijas.

Parasti Eiropas Stratēģisko investīciju fonds nodrošinās lielāku riska segumu dažādiem projektiem, tādējādi ievērojami atvieglojot privātās investīcijas projekta drošākās daļās. Jāņem vērā, ka kamēr tiek veidots Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, svarīgi finansējuma avoti pastāv jau apstiprinātajās darba programmās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un programmas "Apvārsnis " ietvaros un kļūs pieejami Turklāt EIB grupa sāks darbības, izmantojot pašu līdzekļus jau Tas radīs papildu multiplikatora efektu un palielinās ietekmi uz vietas.

Svarīga informācija