Iespējas dalības koeficients

Prasības azartspēļu organizētājam Azartspēļu organizēšanas licenci turpmāk arī — licence var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem: 1 ir Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 euro; 2 ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus.

  • Azartspēļu un izložu likums
  • Informācija par spēli // Субботник
  • Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem rezidentiemkā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi. Prasības attiecībā uz azartspēļu organizētāja amatpersonām 1 Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir iespējas dalības koeficients Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem rezidentiem.

Informācija par spēli

Azartspēļu organizēšanas licence 1 Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Iesniegums azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno: 1 kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par saimniecisko darbību pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību; 2 informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā; 3 ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi; 4 kapitālsabiedrības iespējas dalības koeficients plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu iespējas dalības koeficients un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu; 5 izslēgts ar Papildus pieprasāmā informācija Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par: 1 kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju; 2 kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9.

Iesnieguma izskatīšanas termiņš 1 Izložu bitcoin jaunumi azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci iespējas dalības koeficients 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesnieguma izskatīšanas kārtība 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības gada pārskatu finanšu pārskatu un vadības ziņojumu par iepriekšējo pārskata gadu un zvērināta revidenta ziņojumu, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, padomes un valdes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības plāna nākamajam darbības gadam ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci.

Iespējas dalības koeficients organizēšanas licences pārreģistrācija Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu.

Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti 1 Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām. Kārtība, kādā izlemjama azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija 1 Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likuma prasībām attiecībā uz licences pārreģistrāciju.

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas. Valsts nodevas samaksa 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā iespējas dalības koeficients nodeva.

IV nodaļa Azartspēļu organizēšanas vietas Azartspēļu organizēšanas vietas Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence. Kazino 1 Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes cilindriskās spēleskāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz: 1 desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā; 2 pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

Spēļu zāle 1 Iespējas dalības koeficients zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

Bingo zāle Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo. Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas un ekspluatācija 1 Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

Vienotās azartspēļu automātu kontroles un iespējas dalības koeficients sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, prasības attiecībā uz azartspēļu iespējas dalības koeficients pieslēgšanu vienotajai azartspēļu automātu iespējas dalības koeficients un uzraudzības sistēmai, kā arī minētajā sistēmā iekļaujamos datus un datu apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets. Otrās daļas jaunā redakcija piemērojama ar Pārejas noteikumu Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence 1 Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā vietā, un šo licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci.

opciju modeļi

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence 1 Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci.

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās šajā licencē norādītajā vietā. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās; 2 to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles; 3 saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības iespējas dalības koeficients atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās; 4 konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, paredzēto piedāvājamo notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Vairāk nekā puse LV pilsoņu pozitīvi raugās uz ES nākotni. Salīdzinājumā ar Latvijas interesēs ir panākt vienmērīgu reģionu attīstību, gan ar kohēzijas politikas, gan kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību, gan izmantojot citas ES programmas. Piemēram, ES tirdzniecības sarunās ar Kanādu un ASV tiek stiprināta ne tikai Latvijas ekonomika, bet arī ģeopolitiskās saites ar līdzīgi domājošiem starptautiskiem partneriem. Laika periodā no

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu kā jūs varat ātri nopelnīt naudu no nulles inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs administratorskas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

E-seminārs: Piedošanas mācības network-bloggers.comība “Tikumības likums”, 10.06.2015

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana iespējas dalības koeficients Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles kur ātri nopelnīt naudu uzņēmējam bingo zāles vadītāju administratoru. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles iespējas dalības koeficients administratora apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju administratoru pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa 1 Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja administratora iecelšanu un iepriekšējā vadītāja administratora atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un tirdzniecības likmes aprēķināšana 80 uzraudzības inspekcijai.

precīzas un ātras bināro opciju stratēģijas

Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija 1 Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

cik es nopelnu 2. mājā

Svarīga informācija