Darba stratēģija iespējām.

darba stratēģija iespējām
  • EUR-Lex - DC - LV - EUR-Lex
  • Макс и Патрик стояли в дверях. ГЛАВА 98 Халохот выбежал из святилища кардинала Хуэрры на слепящее утреннее солнце.
  • Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu – gadam
  • Stratēģija, plāns, pārskati | Valsts ieņēmumu dienests
  • Personāla stratēģijas būtiskākie aspekti

Zemkopības ministrija I. Informatīvā ziņojuma mērķis — atspoguļot Jaunatnes politikas pamatnostādnēs Pamatnostādnēs Politikas rezultāti tika vērtēti pēc 12 rādītājiem, definējot četrus politikas sasniedzamos rezultātus.

darba stratēģija iespējām

Ņemot vērā pamatnostādņu Jaunatnes politikas valsts programma Ievērojot minēto, nepieciešams strādāt pie atbalsta modeļa pilnveides darbam ar jaunatni, īpaši pievēršoties līdzdalības veicināšanai, izveidojot jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns Plānā ir noteikti jaunatnes politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem saskaņā ar Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku un tās lomu kā Eiropas, tā arī Latvijas valsts kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas jauniešus neuztver tikai kā problēmgrupu, bet gan kā pilnvērtīgu sabiedrības attīstības resursu.

Plānā jaunatnes politikas īstenošana tiek aplūkota kā iespēja dot nozīmīgu ieguldījumu tādu izaicinājumu risināšanā, kā straujā sabiedrības novecošanās, nodarbinātība, radošo industriju, tehnoloģiju, inovāciju attīstība kā Latvijas, tā arī Eiropas mērogā. Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām.

darba stratēģija iespējām

Visiem jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu izglītības, funkcionālo traucējumu veida, etniskās piederības, ģeogrāfiskās lokācijas, ekonomiskā stāvokļa un veselības stāvokļa. Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū.

Pievēršoties jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem būtiski stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jaunieši iesaistītos uzņēmējdarībā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Stratēģija, plāns, pārskati

Nepieciešams ir veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk — kā lokālā, tā reģionālā, tā nacionālā līmenī.

Pamatnostādnēs īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu personības pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveido jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli. Investīcijas jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās jauniešu potenciālu un konkurētspēju.

Apzinoties, — ka Latvijas valstij ir nepieciešama sabiedrība ar pilsonisko apziņu un piederības atbildības sajūtu, — darba stratēģija iespējām jauniešiem ir būtiska vide, kurā, jūtoties droši un piederīgi, spēs sevi attīstīt fiziski, emocionāli, intelektuāli un garīgi, — ka darba stratēģija iespējām politika ir izteikta starpnozaru politika.

Ir nepieciešams balstīties uz trīs galvenajām prioritātēm: VIDE — veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides darba stratēģija iespējām, nodrošinot tās pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences; LĪDZDARBOŠANĀS — veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā tendenču līnija patīk sabiedriskajā dzīvē; PERSONĪBAS PILNVEIDE —veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu Šī plāna ietvaros tiek definēti jaunatnes politikas mērķi, būtiskākie principi, darbības virzieni jaunatnes politikas īstenošanai visos jaunatnes politikas saistošajos līmeņos un arī sabiedrības ikdienas attieksmes pieejā.

Jaunatnes politikas īstenošanas pamatprincipi: 1 līdzdalības princips — attīstīt jauniešos lokālo patriotismu un nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas; 2 informācijas pieejamības princips — sekmēt jauniešu nodrošināšanu ar viņu attīstības vajadzībām atbilstošu informāciju; 3 vienlīdzīgu iespēju princips — nodrošināt jauniešiem iespēju bez jebkādas diskriminācijas aktīvi piedalīties sabiedriskās, politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs; 4 jauniešu interešu ievērošanas princips — risinot ar jaunatni saistītus jautājumus, izvērtēt jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas; 5 labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips — veicināt tādu apstākļu veidošanos, kuros jauniešiem ir iespēja būt ekonomiski patstāvīgiem Latvijas iedzīvotājiem.

Ruletes stratēģija, kura palielinās Tavas iespējas uzvarēt no 46% uz 82%

Īstenojot Pamatnostādņu principus, tiks veicinātas sekojošas jauniešu attieksmju veidošana un nostiprināšana: 1 attieksme darba stratēģija iespējām vidi: lojalitāte, pienākuma apziņa, aktīva, ieinteresēta, sargājoša.

Protams, joprojām izglītība sniedz lielākas iespējas gūt panākumus, veiksmīga profesijas izvēle ļauj sasniegt karjeras mērķus, un dzīve pilsētās nodrošina lielākas izvēles iespējas, tomēr tie nebūt vairs nav noteicošie faktori.

  • - Почему, Роберт. В наступившей тишине Хилвар некоторое время разглядывал робота.

Piemēram, ekonomiskās krīzes ietekmē izglītība vairs negarantē nodarbinātību — arī jaunieši ar augstāko izglītību kļūst par bezdarbniekiem.

Globālās attīstības tendences un to ietekme uz darba tirgus struktūru vairs neļauj kādas konkrētas profesijas nosaukt par nākotnē pieprasītākajām.

Manuprāt, primārais faktors veiksmīgai kompānijas attīstībai ir darba efektivitāte, kas, kā liecina dažādu Latvijas un Eiropas mēroga pētījumu dati, Latvijā ir samērā zema," norāda CV Market direktors Vladimirs Korickis. Lai izdotos īstenot un realizēt šo būtisko mērķi — noturēt un stabilizēt kolektīvu —, nepieciešams rūpīgi izstrādāt personāla attīstības un vadības stratēģiju, kas ir pasākumu kopums, kas vērsts uz investīcijām cilvēkkapitālā. Korickis skaidro, ka galvenie personāla vadīšanas aspekti ir plānošana, prasību izveidošana, atlase un vērtēšana. Tehniski tehnoloģiskais aspekts sevī ietver darbinieku nodrošināšanu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajā darba stratēģija iespējām un papildierīcēm, darba apstākļus un vidi, kas nav mazāk svarīga par jaunākajām informācijas tehnoloģijām. Organizatoriski ekonomiskais aspekts saistīts ar darbinieku skaita plānošanu, motivēšanu, darba laika plānošanu.

Pirms 10—20 gadiem nebija lielas daļas to profesiju, kuras šodien darba tirgū ir vienas no pieprasītākajām. Savukārt konkrētas dzīvesvietas izvēle tikai daļēji nosaka pieejamās iespējas — transporta un jauno tehnoloģiju attīstība nodrošina ātras mobilitātes un tiešsaistes komunikācijas iespējas neatkarīgi no fiziskās atrašanās vietas. Dzīves kvalitāti mūsdienās darba stratēģija iespējām ietekmē iespējas un prakse būt aktīvam sabiedriskajos un sociālajos procesos, būt mobilam izglītībā, praksē un nodarbinātībā, būt iesaistītam pilsoniskajās, brīvā laika, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

Personāla stratēģijas būtiskākie aspekti

Kur un kā iesaistīties un būt aktīvam danila popova iespējas tās lielā mērā ir pašu jauniešu izvēles, bet jaunatnes politikas plānotāju un īstenotāju dienaskārtībā aktuālam jābūt šo iespēju pieejamības un daudzveidības nodrošināšanas jautājumam.

Mūsdienu atvērtajā pasaulē jauniešu dzīves kvalitāti jebkurā lielākā vai mazākā apdzīvotā vietā ietekmē globālās sociāli ekonomiskās attīstības tendences. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka nepieciešamību pēc darba stratēģija iespējām strukturālām pārmaiņām sabiedrībā kopumā un jaunatnes politikā, ir demogrāfiskie izaicinājumi. Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

darba stratēģija iespējām

Saskaņā ar CSP datiem Pēdējo 20 gadu laikā jauniešu skaits Latvijā ir būtiski samazinājies. Ja iedzīvotāju skaits Latvijā kopumā laika periodā no Salīdzinot ar Tātad pēdējo desmit gadu laikā ir novērojams īpaši izteikts jauniešu skaita kritums.

Eiropas iedzīvotāju darba stratēģija iespējām novecošanās jau tuvāko 5—10 gadu laikā radīs vairākas sociālas konsekvences — darbavietu skaits būs lielāks nekā darbspējīgo skaits, palielināsies starppaaudžu nevienlīdzība, pieaugs migrācijas intensitāte, mainīsies vērtības un dzīves stili. Lai efektīvi reaģētu uz šiem izaicinājumiem, nepietiks ar esošās politikas korekcijām — demogrāfiskās tendences prasa pārdomātu, bet līdztekus ambiciozu nacionālo un ES līmeņa politikas izstrādi un koordinētu īstenošanu.

Īpaši aktuāla ir nepieciešamība savlaicīgi reformēt ES dalībvalstu sociālās apdrošināšanas sistēmu, darba stratēģija iespējām arī pievērst pastiprinātu uzmanību nodarbinātības formu un veidu dažādošanai. Otrs būtisks izaicinājums kā Latvijā, tā arī Eiropas jauniešu kontekstā ir nodarbinātība. Latvijā plānošanas dokumentos jaunieši ir noteikti kā viena no prioritārajām mērķa grupām4, īstenojot iedzīvotāju nodarbinātību veicinošus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus.

Galvenie darbības virzieni šajās politikas jomās ir vērsti uz jauniešu bezdarba mazināšanu un integrēšanu darba tirgū, jauniešu sociālo aizsardzību, bērnu un jauniešu nabadzības mazināšanu, jauniešu izglītības kvalitātes un prasmju attīstības nodrošināšanu. Ekonomiskā krīze ļoti smagi ietekmējusi nodarbinātību tieši jauniešu vidū — atsevišķās valstīs jauniešu bezdarbs pieauga divas un pat trīs reizes. Īpaši satraucošs ir ilgstošā bezdarba rādītājs — gandrīz katrs trešais jaunietis bez darba ir ilgāk nekā gadu.

Tāpat augsti ir jauniešu nabadzības un sociālās atstumtības riska rādītāji. Saskaņā ar Eurostat datiem nabadzības riskam pakļauto 18—24 gadu veco jauniešu īpatsvars Latvijā Latvijā kopumā nabadzības darba stratēģija iespējām pakļauto iedzīvotāju īpatsvars Tātad situācija jauniešu mērķa grupā ir līdzīga situācijai Latvijas iedzīvotāju vidū kopumā.

Tajā pašā laikā negatīvāka ir situācija nepilngadīgo jauniešu un bērnu mērķa grupā — katrs ceturtais jaunietis tajā ir pakļauts nabadzības riskam, un šis rādītājs ir bijis stabils pēdējo piecu gadu laikā. Dienaskārtībā īpaši aktuāls ir arī jautājums par jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Minētās tendences izvirza vairākus izaicinājumus jaunatnes jomā — izglītības sistēmas pārorientācija no formālu zināšanu nodrošināšanas uz prasmju un spēju attīstīšanu, jauniešu līdzdalības un iesaistīšanas formu dažādošana, mērķētu atbalsta aktivitāšu ieviešana īpaši mazaizsargātām jauniešu mērķa grupām.

Jauno tehnoloģiju straujā attīstība ir trešais būtiskais pārmaiņu virzītājs — tās rada gan apdraudējumus, gan iespējas.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Personalizēta mācīšanās, jaunas komunikācijas platformas, vietai nepiesaistīta mācīšanās, skolotāju lomas pārmaiņas — tie ir tikai daži no izaicinājumiem, kurus nosaka tehnoloģiju attīstība.

Tajā pašā laikā tehnoloģijas nevar uzskatīt par aizvietotāju skolotājiem, mācību procesam, personīgai saskarsmei, tās uzskatāmas tikai par līdzekli, kas ļauj uzlabot un paplašināt mācīšanās, komunikācijas un pieredzes ieguves iespējas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Jauniešu nākotni būtiski ietekmē arī daudzas citas globālās pasaules iezīmes: ekoloģijas un ilgtspējas izaicinājumi, jauniešu vērtību maiņa, reģionālā attīstība, pilsoniskuma izpratnes un līdzdalības veidu darba stratēģija iespējām. Daudzveidīgās globālās attīstības ietekmes un daudzšķautņainais jauniešu ikdienas dzīves raksturs jaunatnes politikai arvien vairāk prasa būt starpsektorālai5.

Svarīga informācija