Universitātes, kas māca tirdzniecību

universitātes, kas māca tirdzniecību

universitātes, kas māca tirdzniecību

Kas ir Universitāte un kas tur strādā? Universitāte no vācu: Universität, kas no latīņu: universitas — «kopība» ir autonoma augstākās izglītības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Kā radās RTU?

Augstskolās atgriežas klātienes apmācības

Rīgas Politehnikums darbu sāka Veidota pēc tolaik Eiropas modernāko — Cīrihes un Karlsrūes — tehnisko augstskolu parauga. Darbojās kā privātā augstskola, kuru uzturēja Baltijas muižniecība. Tās sastāvā tika izveidotas sešas nodaļas: Inženierzinātņu, Ķīmijas tehniskā, Lauksaimniecības, Mehānikas, Tirdzniecības, Arhitektūras. No Augstskolā mācījās tikai vīrieši no visas Krievijas impērijas, neņemot vērā tautību, reliģijas un kārtu atšķirības.

Studijas bija par maksu, un mācības notika vācu valodā.

Ārvalstu ekonomiskās aktivitātes vadība 2. Starptautiskās komercdarbības tiesiskais regulējums 2. Starptautiskās ekonomiskās tiesības 3. Ko es varu teikt? Sākšu kārtībā.

Uz Rīgas Politehniskā institūta piecu fakultāšu bāzes Nostiprinoties neatkarīgajai Latvijas valstij, Augstskola Savukārt Tas atkal kļuva par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi. Savu pašreizējo nosaukumu Rīgas Tehniskā universitāte ieguva Augstskolā arvien notiek studiju procesa pilnveidošana un modernizēšana, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Universitātes tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs.

Astrida Neimanis \

RTU ir starptautiski pozitīvi novērtēta un akreditēta Latvijas Augstākās izglītības padomē. Arī RTU piedāvātās studiju programmas ir izgājušas starptautisko ekspertīzi un ir oficiāli akreditētas. RTU ir deviņas fakultātes: Kas māca tirdzniecību, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Enerģētikas un elektrotehnikas, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu, Inženierekonomikas un vadības, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas.

Pilna laika studijām - 2 gadi Nepilna laika klātienes studijām - 2.

Kas ir rektors? Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu. Rektoru tradīcijas nāk no viduslaiku klasiskajām universitātēm, kad to vadītājs bija rektors. Tehniskās universitātes, kas veidojās pēc Eiropas moderno politehnisko augstskolu parauga un bija lietišķas, augstākā amatpersona līdz Kas ir dekāns?

universitātes, kas māca tirdzniecību

Šis jautājums rodas gandrīz katrā augstskolas pirmajā kursā, jo skolā šāda amata nav. Dekāns ir universitātes vadītājs, universitātes struktūrvienības vadītājs.

To skaidroja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Kas ir profesors? Profesors latīņu: professor — «skolotājs, pasniedzējs» ir augstākais augstskolas akadēmiskā personāla zinātniskā darbinieka kas māca tirdzniecību un amats.

universitātes, kas māca tirdzniecību

Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, veic aktuālu zinātniskās pētniecības darbu, sagatavo jaunos zinātniekus — lasa augsti kvalificētas lekcijas un vada pētniecisko darbu.

Profesora amats pauž atzinību un augstu vērtējumu cilvēka zinātniskajai darbībai un profesionālismam. Lai kļūtu par profesoru, personai ir jābūt doktora grādam.

Galvenā informācija

Profesorus amatā ievēl uz noteiktu laiku. Latvijā izdala profesorus un asociētos profesorus. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesori un asociētie profesori, sasniedzot pensijas vecumu, var saņemt no augtskolas goda nosaukumu — emeritus profesors.

universitātes, kas māca tirdzniecību

Kas ir semestris? Universitātē akadēmiskais gads tiek dalīts divos semestros vai pusgados — rudens un pavasara.

Ekonomikas un vadības fakultāte

Nav šaubu, ka tas nāk arī no latīņu universitātes «semestris» vai «seši mēneši». Starp semestriem vienmēr ir atvaļinājumu periodi. Kas ir lekcija? Skolā tev bija stundas, bet universitātē studenti jaunas zināšanas iegūst lekcijās.

Galerija VAVT

Ar lekciju saprot atsevišķu pasākumu, kas parasti ilgst pusotru stundu un sākas vienā un tajā pašā laikā laikā katru nedēļu. Lekcijas var atrast kursu mācību sarakstā.

universitātes, kas māca tirdzniecību

Par mums.

Svarīga informācija