Tirdzniecības iespējas, kas tas ir, Paplašina ielu tirdzniecības iespējas Rīgā

tirdzniecības iespējas, kas tas ir

Show full item record Abstract Viens no svarīgākajiem kritērijiem, kas raksturo ekonomiskās izaugsmes attīstību valstī, ir tās ārējā tirdzniecība. Preču ražošanas apjomu un kvalitāti, to spēju konkurēt starptautiskajā tirgū parāda jebkuras valsts ārējās tirdzniecības bilance, kurai ir liela loma visas maksājumu bilances analīzē kopumā.

Tomēr zinot, ka minētie tirgi aptver apmēram  miljonus cilvēku, ir jāpievērš īpaša uzmanība. Šo četru valstu tirgi joprojām faktiski ir slēgti mūsu konkurentiem, kuriem arī turpmāk tiks piemēroti augsti tarifi.

Maģistra darba mērķis: salīdzināt Latvijas starptautiskās tirdzniecības iespējas ar ES valstīm un trešajām valstīm. Pirmajā maģistra darba nodaļā pētītas starptautiskās tirdzniecības teorētiskās nostādnes, eksporta un importa klasifikācija, izzināts ārējās tirdzniecības regulēšanas mehānisms.

ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA REGULĀRAI IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS

Maģistra darba otrajā nodaļā raksturota Latvijas starptautiskā tirdzniecība — Latvijas ārpolitikas nostādnes attiecībā uz starptautisko tirdzniecību, analizētas eksporta un importa tendences, noskaidrotas starptautiskās tirdzniecības problēmas un produkcijas eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes plāns.

Trešā darba nodaļa veltīta starptautiskās tirdzniecības specifikas izzināšanai starp Latviju un pārējām valstīm, īpaši izdalot ES dalībvalstis un NVS valstis.

tirdzniecības iespējas, kas tas ir

Atslēgvārdi keywords : starptautiskā joslas opcija, eksports, imports. Foreign trade is tirdzniecības iespējas of the most kas tas ir criteria characterized by economic growth in developing countries.

KAS TAS IR - 1.SĒRIJA - MOSTIES UN VINGRO!

Goods production and quality, their ability to compete in the international market debt of any country's foreign trade balance, plays an important role in all of the balance of payments analysis in general. The aim of master thesis: to compare the Latvian international trade with the EU countries and third countries.

tirdzniecības iespējas, kas tas ir

The theoretical framework of international trade, export and import classification, explore the mechanism of regulation of foreign trade and law are examined in the first section of the master thesis. Kas tas ir Latvian international trade - Latvian foreign policies relating to international trade, analysis of export and import trends, international trade issues clarified and production of export promotion and investment attraction plan are described in the second section.

The third section is devoted to ascertaining the nature of international trade between Latvia and other countries, especially in dividing the EU member states and CIS countries.

tirdzniecības iespējas, kas tas ir

Tags keywords : International Trade, Export, Import.

Svarīga informācija