Reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Lēmumu pieņemšana | Ministru kabinets

Lēmumu pieņemšana

Ministru kabineta sēdes Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, kas pieņem politiskus lēmumus gala variantā. Ja kādā no posmiem netiek panākta vienošanās par projekta redakciju, ir skaidri definēta projektu virzības gaita gan saskaņošanas, gan nesaskaņošanas gadījumos.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Ministrija sagatavo tiesību akta projektu un iesniedz to Valsts kancelejā elektroniski Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmā jeb DAUKS izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Valsts sekretāru sanāksme izsludina jauno projektu ministriju un NVO atzinumu sniegšanai.

Meklēšanas forma

Ministrijas un NVO noteiktā termiņā parasti 10 darba dienu laikā sniedz savus priekšlikumus vai iebildumus atbildīgajai ministrijai. Atbildīgā ministrija organizē saskaņošanu atbilstoši Ministru kabineta Ja tiesību akts saskaņots bez iebildumiem, tad Ministru kabinets izskata un atbalsta dokumentu.

Ja dokuments nav saskaņots, Valsts sekretāru sanāksme vienojas par dokumentu administratīvā līmenī.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Ministru kabineta komiteja vienojas par projektu politiskā līmenī. Ministru kabinets politiķi pieņem un atbalsta dokumentu.

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns un kā tas izmainīs prasības uzņēmumiem tuvākajā nākotnē

Šajā posmā Ministru kabineta kompetences jautājumi Priekšā opciju diagrammas pieņemti likumprojekti, Satversmes Likumprojekti un Satversmes NVO iespējas šajā posmā: Ja NVO tiek uzaicināta piedalīties darba grupā vai arī NVO konstatē, ka tiek veidota darba grupa dokumenta projekta izstrādei un pati piesakās, tad iespējams nodrošināt līdzdalību un pilnā mērā sekot līdzi projekta attīstībai saņemt informācijupiedalīties tā apspriešanā, kā arī noskaidrot, vai būs iespējams un kādā veidā varēs līdzdarboties darba grupā.

Jo agrīnākā dokumenta projekta izstrādes stadijā NVO iesaistās, jo labāk. Lielāko daļu izstrādes procesā esošo politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu institūcijas vēl pirms dokumenta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē publicē to tīmekļa vietnēs.

NVO var iesniegt priekšlikumus, atzinumu par tiesību akta projektu jebkurā posmā.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Kad tiesību akts tiek iekļauts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, atzinumi ir jāsūta atbildīgajām ministrijām. To reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā veikt, sekojot līdzi tiesību akta virzībai ministrijā.

Jūs atrodaties šeit

Kad tiesību akts tiek skatīts  Valsts sekretāru sanāksmē ,  Ministru kabineta komitejas  vai  Ministru kabineta sēdēatzinumus vēlams sūtīt gan uz atbildīgo ministriju, gan vēl papildus uz Valsts kanceleju to, kad attiecīgais jautājums tiek skatīts minētajās sēdēs, var uzzināt Ministru kabineta mājas lapā sēžu darba kārtībās. NVO sabiedrībā aizsāk diskusijas ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību par izskatāmo dokumentu, un tādējādi var iegūt papildu iespēju un panākt vēlamās izmaiņas kuras netika ņemtas vērā, iesniedzot priekšlikumus ministrijās.

Ieteicamais laiks — pirms jautājuma skatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta sēdē, Ministru kabineta komitejas sēdē — vai arī laikā, kad likumprojekts nosūtīts tālākai virzībai uz Saeimu.

NVO ir svarīgi izmantot iespēju piedalīties Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē un publiski izteikt savu viedokli Informācija par pieteikšanās iespējām.

Rosināt normatīvā dokumenta projekta apspriešanu Memoranda padomes sēdē. Paust savu viedokli par tiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosūtīti saskaņošanai ar Memoranda padomi. Normatīvo aktu aprite  SAEIMĀ Saeimā likumprojekts tiek iesniegts pēc Ministru kabineta sēdes vai var būt arī deputātu iniciēts, kā arī citos gadījumos, kas minēti Saeimas kārtības ruļļa Saeimas prezidijs ziņo Saeimai, kas lemj par likumprojekta nodošanu komisijām.

Saeimas atbildīgā komisija tehniski apstrādā tekstu 1. Pirmajā lasījumā deputāti balso konceptuāli un nodod projektu komisijām. Starplaikā atbildīgā komisija pieņem priekšlikumus grozījumiem.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Otrajā lasījumā deputāti balso par konkrētu pantu redakcijām. Trešajā lasījumā notiek likuma pieņemšana. NVO iespējas šajā posmā: Ja normatīvais akts ir nodots tālākai izskatīšanai Saeimā, tad NVO priekšlikumi būtu atkārtoti jāiesniedz Saeimas atbildīgajām komisijām, jāmēģina personīgi tikties ar deputātiem, lai izskaidrotu savu viedokli.

Eiropas Komisija savā Korporatīvās pārvaldības nostiprināšana ir stūrakmens, uz kura balstās Komisijas aizsāktā finanšu tirgu reformas un krīzes novēršanas programma. Ilgtspējīga attīstība nav iespējama bez izpratnes par riskiem, ar kuriem uzņēmumam varētu nākties saskarties, un šādu risku pilnvērtīgas pārvaldības. Jacques de Larosière ziņojumā ir uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi konstatēt, ka valdes, pildot uzraudzītāju pienākumus, bieži vien nav pilnībā izpratušas nedz riska, ar kuru tām bija jāsaskaras, būtību, nedz apjomu. Daudzos gadījumos akcionāri nav pareizi izpildījuši savus uzdevumus, pildot uzņēmumu īpašnieku funkcijas.

Ja NVO ir spēcīgi sadarbības partneri un finansiālās iespējas, tās var izmantot lobēšanu - informācijas sniegšana lēmumu pieņēmējiem, lai ietekmētu viedokļus un mudinātu pieņemt tādu lēmumu, kas izdevīgs lobētājam.

Likums stājas spēkā 14 dienas pēc izsludināšanas, ja nav noteikts cits termiņš.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Prezidentam ir reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā lūgt atkārtoti caurskatīt likumprojektu. NVO iespējas šajā posmā: Vērsties tieši pie Valsts prezidenta ar lūgumu uzklausīt NVO viedokli, lai ietekmētu normatīvā akta projekta izsludināšanu, ierosinātu pārstrādāt, papildināt vai grozīt.

  • EUR-Lex - DC - LV
  • Если бы Хейлу был известен план Стратмора выпустить модифицированную версию «Цифровой крепости», он дождался бы, когда ею начнет пользоваться весь мир, и только тогда взорвал бы свою бомбу.
  • Он так или иначе собирался вернуть деньги. Колонны полностью заслоняли интерьер, за исключением одного сектора, и Алистра, избегая приближения к этому проходу, вошла в Гробницу сбоку.

Svarīga informācija