Profesionāls variants,

Skolotājs | Liepājas Universitāte

Šis likums nosaka arhitektu profesionālās darbības kārtību Latvijas Republikā. Arhitekts šī likuma izpratnē ir persona, kurai ir likumam?

nopelnīt naudu internetā, ieguldot 10

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu? Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai?

Stādu sakņu mērcēšana pirms stādīšanas.

Latvijas Republikā ar patstāvīgu arhitekta praksi iespējas atvērt pozīcijas nodarboties tikai personas, kuras ir Latvijas Arhitektu kameras turpmāk tekstā LAK profesionāls variants un kuriem ir Latvijas Arhitektu padomes turpmāk tekstā LAP piešķirts arhitekta prakses sertifikāts noteiktā profesionālās darbības jomā.

Profesionāls variants ir neatkarīga Latvijas arhitektu profesionāla apvienība un publisko tiesību autonoms pašpārvaldes subjekts, kas izveidots nolūkā rūpēties par savas profesijas prestižu, veicināt arhitektu profesionālo izaugsmi, izkopt radošās spējas, apgūt pieredzi likumā noteikto uzdevumu veikšanai un risināt arhitektu aroda un savstarpējo attiecību, kā arī attiecību ar klientiem jautājumus.

LAS mērķu un uzdevumu veikšanas nolūkā darbojas atsevišķas pastāvīgas komisijas?

indikatori turbo opcijai

LAK augstākais orgāns ir kopsapulce, kas notiek reizi trīs gados. Reizi gadā notiek LAK kopsapulce.

kā iemācīties strādāt ar bināro opciju

Kopsapulces sasauc LAP. Ārkārtas kopsapulču sasaukšanu var pieprasīt desmitā daļa no LAK locekļiem.

Latvijas Darba devēju konfederācija slēdz atsevišķus līgumus ar profesionālajām organizācijām vai uzņēmumiem un arodbiedrībām par nozaru ekspertu padomju izveidi un konkrētu uzdevumu veikšanu. Valsts institūciju, sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalības un atbildības noteikšana formālajā izglītībā Koncepcija paredz izmaiņas formālās izglītības programmu izstrādē un profesionālās izglītības iestāžu izsniedzamajos dokumentos. Profesionālās izglītības programmu izstrāde Risinājumam nav finansiālas ietekmes uz budžetu. Sākotnējās profesionālās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas netiek licencētas, jo to saturu un sasniedzamos mācību rezultātus profesionāls variants attiecīgie Ministru kabineta noteiktie izglītības standarti.

LAP darbojas saskaņā ar LAK kopsapulces apstiprinātu nolikumu, tostarp: 1 uzņem LAK locekļu; 3 uztur arhitektu prakses sertifikātu reģistru; 4 pārzina un uztur LAK lietvedību; 5 piešķir, aptur, atjauno un anulē arhitektu prakses sertifikātus noteiktās profesionālās darbības jomās; 6 nosaka maksu par prakses sertifikāta piešķiršanu katrā noteiktajā profesionālās darbības jomā; 7 pārzina LAK īpašumus un finansu līdzekļus un to apsaimniekošanu; 8 profesionāls variants arhitektu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī uzliek disciplinārsodus; 9 pieņem darbā un atlaiž amatpersonas?

LAK pienākumu veicējas, slēdzot vai laužot darba līgumus ar tām; 10 no savu locekļu vidus izveido profesionāls variants pastāvīgās komisijas, pieaicinot nepieciešamos ekspertus; 11 apstiprina komisiju darbības profesionāls variants. LAK priekšsēdētājs ir Kultūras ministra padomnieks arhitektūras prakses jautājumos.

Очень красивый танец,, Деспасито\

LAK līdzekļus veido biedru naudas maksājumi un maksājumi no ieņēmumiem par arhitektu profesionālo darbību, kā arī citi šajā likumā noteiktie maksājumi. Arhitektu un arhitektūras izglītības sistēmas materiālā atbalsta vajadzībām LAK var izveidot speciālus fondus, kuru līdzekļus veido fizisku vai juridisku personu iemaksas vai ziedojumi.

III nodaļa.

kā nopelnīt naudu mobilajā kontā

Svarīga informācija