Ļoti augsts ienākumu internets

Putins paraksta likumu par ienākumu nodokļa palielināšanu augstu ienākumu guvējiem

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Latvija ļoti augsts ienākumu internets neatkarības atjaunošanas ir daudz sasniegusi. Pie noteiktas iedzīvotāju skaita attīstības augstāku ienākumu uz iedzīvotāju sasniegšanā nozīme ir tikai ekonomiskajai izaugsmei.

Taču, lai gan izaugsme neapšaubāmi ir nepieciešams nosacījums iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai, ar to vien nepietiek. Ir skaidrs, ka pie vienāda "iekšzemes kopprodukta uz iedzīvotāju" kopējie tautsaimniecības ienākumi var būt salīdzinoši vienmērīgi sadalīti starp iedzīvotājiem vai arī koncentrēties nelielas cilvēku grupas rokās. Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā ienākumu un bagātības koncentrācija šauras iedzīvotāju grupas rokās ir izteiktāka nekā citās Eiropas valstīs.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Lai dzīves līmeņa uzlabojumu justu pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks un tādējādi visa sabiedrība kopumā būtu ieguvēja no izaugsmes, ir svarīgi izvairīties no augstas nevienlīdzības gan iespēju, gan rezultātu nevienlīdzības, jo pirmā ir nesaraujami saistīta ar otro. Šajā rakstā apskatīsim ienākumu un bagātības nevienlīdzību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, identificēsim atsevišķas apdraudētākās iedzīvotāju grupas un ar pieejamo modeļu palīdzību vētīsim, kāda veida politikas lēmumi varētu padarīt Latvijas sabiedrību vienlīdzīgāku.

Viens no veidiem, kā mēra nevienlīdzību, ir ar Džini indeksaii palīdzību. Varam salīdzināt nevienlīdzību, kāda rodas tirgus darbību rezultātā pēc nodokļiem, taču pirms pensijām un pabalstiemar rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzību pēc pensijām un pabalstiem.

ļoti augsts ienākumu internets gudrs variants

Tas, cik lielā mērā pensiju un pabalstu rezultātā tirgus ienākumu nevienlīdzība mazinās, norāda uz mūsu sociālās atbalsta sistēmas efektivitāti. Kopš kā jūs varat ātri nopelnīt naudu no atlikuma Arī rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzība sarukusi, bet gadu gaitā bijusi mazāk svārstīga.

Salīdzinot 1.

Laika ziņas

Džini indeksa attīstība ES un Baltijas valstīs, Avots: Eurostat Džini indekss attiecībā uz rīcībā esošajiem ienākumiem Latvijā ir starp augstākajiem ES, kas norāda uz lielāku ienākumu nevienlīdzību 2. Aptaujas, uz kurām balstīti dati par ienākumu nevienlīdzību, cieš no vispārzināmām nepilnībām, piemēram, respondenti var neatklāt visus savus ienākumus; visbagātākā sabiedrības daļa aptaujās iekļūst retāk, tādējādi pilnībā neatspoguļojot nevienlīdzības līmeni.

Turklāt aptaujas uzrāda tikai ienākumus, kas gūti konkrētā pārskata periodā visbiežāk — vienā gadābet maz pastāsta par to, kā sadalīta kopējā tautsaimniecībā uzkrātā bagātība. Iepriekš minētās problēmas daļēji cenšas risināt Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja MFPA iii, kurā rodama informācija ne tikai par mājsaimniecību ienākumiem un patēriņu, bet arī par to aktīviem un saistībām — un tādējādi arī neto bagātībuiv [1].

Kā mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā

Turklāt MFPA īpaši cenšas nodrošināt bagātās sabiedrības daļas pilnvērtīgāku atspoguļošanuv. Latvijas gadījumā papildus respondentu atbildēm atsevišķos gadījumos tika izmantoti arī administratīvie dati, tādējādi nodrošinot precīzāku un pilnvērtīgāku informāciju par mājsaimniecību finanšu situāciju. Izmantojot MFPA datus 3. Džini indekss neto bagātībai visās apskatītajās valstīs ir augstāks nekā Džini rīcībā esošajiem ienākumiem, un Latvijā šī nevienlīdzība ir visaugstākā.

Augsta bagātības koncentrēšanās maza iedzīvotāju loka rokās ir vēl lielāks kavēklis vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ļoti augsts ienākumu internets augsta ienākumu nevienlīdzība. Sociālās mobilitātes iespējas ir apdraudētas, jo cilvēka sasniegumi diemžēl nav atkarīgi tikai no viņa paša uzcītības un darba, bet gan arī no viņa sākotnējā stāvokļa — indivīdam pieejamās izglītības, tā, cik lielā mērā indivīds pakļauts nelabvēlīgai videi, augstam stresa līmenim piemēram, liela ļoti augsts ienākumu internets parādu sloga dēļ utt.

Nevienlīdzība veicina sociālo noslāņošanos un nerisināta no paaudzes paaudzē kļūst arvien problemātiskāka.

Kāpēc neapliekamais minimums un atvieglojumi nav labākais risinājums?

Piemēram, eiro zonā aktīvu un ienākumu atšķirības starp dažādām vecuma grupām ir ievērojami mazāk izteiktas nekā Latvijā — visu vecuma grupu mediānas ir salīdzinoši tuvas tautsaimniecības mediānai 1. Latvijā jaunākajām mājsaimniecībām pieder gan daudz vērtīgāki īpašumi, gan dārgāki transportlīdzekļi.

Ziņojums atspoguļo dažādos kontekstus un izaicinājumus, ar kuriem valstis saskaras, nodrošinot iekļaujošu izglītību. Ekspertu skatījumā izcelsme, identitāte un spējas piemēram, dzimums, vecums, dzīves vieta,  nabadzība, invaliditāte, reliģija, migranta statuss, seksuālā orientācija u. Piemēram, visās pasaules valstīs, izņemot tajās Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs, kurās ir augsts vidējo ienākumu līmenis, attiecībā uz katriem turīgiem skolēniem tikai 18 nabadzīgie pabeidz vidusskolu.

Turklāt to ienākumi ievērojami pārsniedz tautsaimniecības vidējo rezultātu. Savukārt vecākā gadagājuma mājsaimniecībām gan ienākumi, gan aktīvu vērtība visbiežāk ir krietni zem vidējā. Tuvas vērtības tautsaimniecības mediānai tiek apzīmētas ar dzeltenu krāsu, lielas pozitīvas atšķirības — ar zaļu, bet lielas negatīvas atšķirības — ar sarkanu. Secināms, ka Latvijā lielākās negatīvās atšķirības no tautsaimniecības vidējā rezultāta ir vecāka gadagājuma mājsaimniecībām.

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Augsta ienākumu nevienlīdzība un liels nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits ir temats, kam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība ne tikai uz globālās skatuves, bet arī pie mums. Un nav dūmu bez uguns.

Tāpēc nav brīnums, ka, aplūkojot iedzīvotāju sadalījumu pēc nodarbinātības statusa pa ienākumu grupām, redzams, ka zemāko ienākumu grupā lielāko daļu veido pensionāri 4. Pensionāru īpatsvars pirmajā ienākuma kvintilēvi Latvijā ir divas reizes lielāks nekā eiro zonā. Otra lielākā grupa zemāko ienākumu ļoti augsts ienākumu internets ir bezdarbnieki. Ienākumu nevienlīdzība ietekmē ne tikai atsevišķus indivīdus vai mājsaimniecības, bet arī tautsaimniecības attīstību kopumā.

Nevienlīdzība laika gaitā veicina sabiedrības neapmierinātības kāpumu, un augošā netaisnības izjūta starp iedzīvotājiem, kas pieder zemākajiem ienākumu līmeņiem, var izraisīt politisku nestabilitāti. Tā kā nevienlīdzība ir mūsu ekonomikas dalībnieku, valdības, institūciju lēmumu rezultāts, tad mūsu spēkos ir arī to mazināt.

Vienlīdzīgas iespējas valsts var stimulēt, piemēram, nodrošinot kvalitatīvas un darba tirgum atbilstošas izglītības gan formālās, gan neformālās pieejamību visiem iedzīvotājiem, un cerēt, ka ar to pietiks, lai nopelniet naudu internetaa ar ipad mazinātos arī rezultātu nevienlīdzība.

Ir iespējams arī mainīt pašreizējo ienākumu un bagātības pārdales politiku ar mērķi mazināt nevienlīdzību. Taču, to darot, jāņem vērā mūsu sabiedrības specifika. Piemēram, politika, kas signāli binārām opcijām uz augšu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitātes palielināšanu un ir adekvāts rīks nevienlīdzības mazināšanai Eiropā, nederēs, lai risinātu nabadzīgāko iedzīvotāju problēmas Latvijā.

Tas tādēļ, ka šī politika nespēj "aizsniegt" zemo ienākumu grupu, kurā, kā iepriekš minējām, dominē pensionāri ļoti augsts ienākumu internets bezdarbnieki. Šīs iedzīvotāju grupas ienākumus var ietekmēt ar tiešiem pabalstiem.

  1. Opciju definīciju veidi
  2. Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība Latvijā gadā | Centrālā statistikas pārvalde
  3. Lielāka nevienlīdzība Džini koeficients raksturo ienākumu nevienlīdzību.
  4. Cik maksāja satoshi

Tas nozīmētu pabalsta ieviešanu, veicot piemaksas trūcīgākajiem iedzīvotājiem līdz noteiktam minimālam ienākuma līmenim, faktiski garantējot, ka neviena sabiedrības locekļa ienākumi nebūs zemāki par GMI. Šeit svarīgi saprast, ka GMI līmenis un pabalsta apmērs nav viens un tas pats. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp GMI reizinājumu ar ģimenes locekļu skaitu un kopējiem ģimenes ienākumiem.

Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijā: kā palīdzēt iedzīvotājiem?

Līdz ar to GMI pabalsts atšķirtos katrai ģimenei. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. Katra pašvaldība ir tiesīga dažādām iedzīvotāju grupām noteikt citu GMI līmeni, kas nav zemāks par šo līmeni. Veicot aprēķinus, noteicām vairākus mērķa GMI apjomus tā, lai tā ieviešana samazinātu Latvijas rīcībā esošo ienākumu Džini indeksu: 1 līdz ES vidējam līmenim un 2 līdz pat Zviedrijas līmenim.

Viena no iespējamajām GMI izmaiņu kombinācijām, kur iegūt bitkoīnu reģistrāciju sasniegtu šos mērķus, būtu GMI palielinājums līdz atbilstoši 1 eiro un 2 eiro. Tātad, lai iecerētās politikas izmaiņas finansētu, nepieciešams ievērojams apjoms papildu līdzekļu. No pirmā acu skatiena šāda reforma nešķiet visai reālistiska, raugoties no valsts budžeta viedokļa. Tomēr reformu var veikt pakāpeniski, ne vienā gadā, tam atrodot atbilstošus finansēšanas avotus.

Kāpēc atvieglojumu aizstāšana ar apgādnieka pabalstu varētu būt labāks risinājums?

Viena iespēja ir novirzīt šādam mērķim visus līdzekļus, ko valsts budžets papildus iegūtu no ēnu ekonomikas mazināšanas. Šāds piedāvājums šķiet loģisks, raugoties gan no paaudžu solidaritātes viedokļa, gan arī būtu vienkārši skaidrojams sabiedrībai, aicinot godīgi maksāt visus nodokļus. Ēnu ekonomika samazina valsts ieņēmumus un līdz ar to — pieejamo sociālo atbalstu, ko būtu iespējams pārdalīt visnabadzīgākajām iedzīvotāju grupām.

Aplokšņu algu saņēmēji arī paši ir sociāli neaizsargāti. Turklāt nākotnē sabiedrības nevienlīdzība varētu kļūt par vēl lielāku problēmu, jo personu, kas šobrīd darbojas ēnu ekonomikā, nākotnes pensijas, visdrīzāk, būs ļoti nelielas, tādējādi vēl izteiktāk pakļaujot šo grupu nabadzības riskam vecumdienās.

ļoti augsts ienākumu internets ieguldīt un nopelnīt internetā

Lai Latvijas budžets būtu spējīgs realizēt iepriekš minēto GMI palielināšanas scenāriju, ēnu ekonomikas apjoms jāsamazina aptuveni par 1 vienu piektdaļu un 2 vienu trešdaļu. Lai gan ļoti ambiciozs, pat Zviedrijas līmenim atbilstoša Džini līmeņa sasniegšanas scenārijs nešķiet pilnīgi neiespējams, jo īpaši ņemot vērā, ka, piemēram, no Nevienlīdzība Latvijā ir salīdzinoši augsta, un mūsu pašreizējā sociālā atbalsta sistēma šo problēmu risina daudz mazākā mērā nekā ES.

Ienākumu un bagātības sadalījums pa demogrāfiskajām grupām Latvijā ir atšķirīgs no vairuma pārējo ES valstu, un tādēļ uzmanīgi jāizsver, kādi varētu būt efektīvākie politikas rīki tieši Latvijas gadījumā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu nevienlīdzības mazināšanā. Viedoklis Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra pētnieciskās grupas locekle Anna Zasova Latvijā ienākumu nevienlīdzības līmenis ir ļoti augsts ienākumu internets no augstākajiem ES.

Tam ir vairāki iemesli, bet nozīmīgs faktors ir pabalstu politika. Ienākumu testētie pabalsti tiek maksāti atkarībā ļoti augsts ienākumu internets cilvēku ienākumiem - pabalsts pienākas tikai tiem, kam ienākumi ir zemāki par noteiktu slieksni. Tāpēc šie pabalsti ir labi mērķēti tieši uz trūcīgākajām iedzīvotāju grupām un ir efektīvs veids, kā mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzību. Latvijā ir divi ienākumu testētie pabalsti — GMI pabalsts un mājokļa pabalsts. GMI pabalsts ir ļoti zems un nav piesaistīts nevienam ekonomisko attīstību raksturojošam rādītājam.

Šo ir plānots mainīt - Labklājības ministrijas izstrādātajā "Plānā minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai Tas ir solis pareizajā virzienā, jo skaidrs, ka pašreizējais GMI pabalsta līmenis nav pietiekams un nākotnē pabalsti trūcīgākajiem iedzīvotājiem ir jāpalielina. Jāmaina ne vien pabalstu līmenis, bet arī princips, pēc kura tie tiek piešķirti. Pašreizējie noteikumi paredz, ka, ja GMI pabalsta saņēmējs sāk strādāt un gūt ienākumus, saņemtā pabalsta apmērs tiek samazināts par to pašu lielumu, par kuru pieauguši viņa ienākumi no darba.

ļoti augsts ienākumu internets kā legāli nopelnīt naudu bitkoinos

Piemēram, ja ienākumi no darba ir palielinājušies par 30 eiro, pabalsta ļoti augsts ienākumu internets tiek samazināts par 30 eiro. Cilvēki ir noķerti tā dēvētajā nabadzības slazdā, kad ienākumi ir tik zemi, ka nav iespējams sākt strādāt. Risinājumi šai situācijai var būt dažādi. Piemēram, var nesamazināt pabalstu par to pašu lielumu, par kuru pieaug darba ienākumi, bet samazināt to pakāpeniski piemēram, par katru papildus nopelnīto eiro ieņēmumi caur tīklu tiek samazināts par ļoti augsts ienākumu internets.

Cits iespējamais risinājums ir maksāt speciālus pabalstus tiem, kuri sāk strādāt — tas uzlabotu stimulus strādāt, palīdzētu trūcīgākajiem iedzīvotājiem izrauties no nabadzības slazda un veicinātu ienākumu nevienlīdzības samazināšanos. Viedoklis Pārresoru koordinācijas centra konsultante Māra Sīmane Paldies Latvijas Bankas analītiķiem par nevienlīdzības mazināšanas tvērumu un drosmīgo piedāvājumu iezīmēšanu.

Pēdējās trīs valdības veicinājušas nodarbinātību, palielinājušas materiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, paaugstinājušas minimālo algu u. Arī viens no Tāpat valdības stiprinājušas iespēju vienlīdzību atsevišķām iedzīvotāju grupām. Ko mēra, to risina… Nākamajā periodā jāpaplašina nevienlīdzības mazināšanas mērķis, ņemot vērā, ka cilvēks nepārtiek no algas vien. Veidojot nākamo Nacionālo attīstības plānu NAPrūpējoties par to, lai cilvēks valstī būtu pirmajā vietā, jāpievērš uzmanība materiālajai labklājībai ne tikai nodarbinātības un ienākumu griezumā, bet arī veicinot turīgumu "bagātību"t.

Kā aprakstīts Latvijas Ziņojumā ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanuLatvijas ilgtspējīga attīstība panākama divos vektoros: stiprinot inovatīvu un ekoefektīvu tautsaimniecību un mazinot iespēju un ienākumu nevienlīdzību.

NAP Piemēram, ienākumu nevienlīdzības mazināšanai nepieciešama minimālā ienākumu līmeņa noteikšana un sistēmas izveide, kā arī pietiekams finansējums sociālā atbalsta sistēmai.

Turīguma veicināšanai jāstiprina indivīda spējas un iespējas uzkrāt un saglabāt aktīvus mājokļus, iekrājumus u.

Iespēju nevienlīdzības mazināšanai svarīgi nodrošināt cienīgu dzīvi gados veciem cilvēkiem. Jāmazina nevienlīdzība iedzīvotājiem ārpus Rīgas un Pierīgas — stiprinot reģionālos centrus, atbalsta pretestības indikatora iespējas iespējas mazapdzīvotās teritorijās veikt "viedo saraušanos".

Jāmazina nevienlīdzīgas iespējas nodarbinātajiem, stiprinot pieaugušo izglītības lomu produktīvākam darbam vai pārkvalifikācijai, risinot ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanu saistītās problēmas, kā arī panākot sociālo drošību tiem, kas strādā nestandarta darbus.

Atsevišķām grupām, piemēram, personām ar invaliditāti un jaunpienācējiem no citām valstīm uzlabojamas iespējas iekļauties sabiedrībā. Jāuzlabo kompetences skolēniem, kuriem tās ir zemas. Jāņem vērā, ka atsevišķas mērķagrupas nav viendabīgas.

Tāpēc nevienlīdzības mazināšana panākama ar kompleksiem risinājumiem, kuros ietverti pakalpojumi cilvēkiem ar dažādām vajadzībām un dzīvesveidu.

Main navigation

Laba veselība paver virkni citu iespēju, tāpēc prioritāra ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Īpaši svarīga ir speciālistu un diagnostikas pieejamība iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, uzlabota un savlaicīga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība grūtniecēm un bērniem, kā arī pacientiem ar saslimšanām, kas var izraisīt ilgstošu darbspējas zudumu un invaliditāti. Plati soļi, sīki soļi… Kā uzstāj analītiķi, "uzmanīgi jāizsver, kādi ir efektīvākie rīki nevienlīdzības mazināšanai". Lai to īstenotu, nevienlīdzība jāskata savstarpēji saistīti — ienākumu, aktīvu un iespēju dimensijās.

Atbalsts attiecīgi ir virzāms prioritārajām mērķagrupām, kaut arī šobrīd vēl nav iespējams salīdzināt efektivitāti prevencijas pasākumiem un akūtas situācijas mazināšanai. Turklāt katram cilvēkam risinājumi var atšķirties. Starp prioritārajiem darbiem ir iniciatīvas, kuras jaunā valdība var ieviest un arī ņemt vērā, veidojot nākamo NAP, piemēram, finanšu pratības t. Daži no ļoti augsts ienākumu internets nav finanšu ietilpīgi un prasa vien politisku gribu un izpratni. Savukārt atsevišķi pasākumi būs finanšu ietilpīgi.

Tāpēc raksta autori diskusijai publiskojuši savu "domu eksperimentu" — ļoti augsts ienākumu internets šim mērķim [Labklājības ministrijas izvirzītajai prioritātei — minimālā ļoti augsts ienākumu internets līmeņa sistēma] visus līdzekļus, ļoti augsts ienākumu internets valsts budžets iegūtu papildus no ēnu ekonomikas mazināšanas.

Footer menu

Konkrētā ideja ir vēl maz diskutēta un tās tālāka attīstīšana var vedināt arī uz citiem priekšlikumiem līdzekļu piesaistei. Aicinām Latvijas Banku turpināt rakstīt par nevienlīdzību, tostarp aplūkojot arī privātā sektora lomu nevienlīdzības mazināšanā.

Viedoklis Labklājības ministrija Ienākumu nevienlīdzība Latvijā jau ir ilgstoša problēma. Jau Piekrītam, ka esošais minimālā ienākuma atbalsts ir neadekvāti zems un nespēj risināt šo problēmu. Labklājības ministrija LM piedāvā GMI celt līdz 94 eiro to paredz plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai Šāds ienākumu atbalsts ir jākorelē arī ar citiem minimālo ienākumu veidiem, piemēram, minimālo darba algu.

Jāņem vērā, ka GMI līmeni nosaka katrai personai, turpretī minimālā darba alga attiecas uz visu personas mājsaimniecību, un ir ļoti liela atšķirība, vai minimālās algas saņēmējs ir viens vai ar apgādājamām personām. Paaugstinot katram mājsaimniecības loceklim GMI tik lielā apmērā, kā piedāvāts, motivācija strādāt par minimālo darba algu vai zemu algu būtiski mazinās, jo tikpat lieli vai pat lielāki ienākumi tiek garantēti GMI ietvaros.

ļoti augsts ienākumu internets signāli bināro opciju vērtējumam

Turklāt, pat palielinot GMI līmeni līdz 94 eiro, tam nepieciešami papildu 8,39 milj. Turklāt jāņem vērā, ka, palielinot GMI līmeni, izdevumi pieaug ne tikai GMI pabalsta izmaksai, bet arī citiem atbalsta pasākumiem, kas pieejami personām, kuras ir atzītas par trūcīgām, jo GMI pabalstu var saņemt par trūcīgām atzītās personas. Trūcīgas personas ienākumu līmenis Ceļot GMI līmeni, vienlaikus jāpārskata t.

Pērn Latvijā pieaugusi ienākumu nevienlīdzība / Raksts / network-bloggers.com

Turklāt lēmums par šādu GMI līmeņa paaugstinājumu ļoti augsts ienākumu internets valdībā kopējā budžeta procesa ietvaros, vienojoties arī ar pašvaldībām, kuru kompetencē ir GMI pabalsta nodrošināšana. Vienlaikus LM piedāvā plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai paaugstināt minimālo valsts pensiju aprēķinu bāzi no 64 eiro līdz 94 eiro un palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pensijas vecumu sasniegušajiem no 64 eiro līdz 94 eiro.

Taču arī šajā ļoti augsts ienākumu internets jāpatur prātā līdzīgi apsvērumi kā GMI gadījumā un ka pensija individuāli atkarīga no katra veiktajām iemaksām, tāpēc padziļināti jāvērtē, kāda būtu Latvijas Bankas piedāvātā risinājuma ietekme uz motivāciju veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas savai pensijai, ja eiro vai eiro uz personu tiktu nodrošināts neatkarīgi no veiktajām iemaksām.

LM ieskatā sociālā nodrošinājuma palielināšana nekādi neietekmētu ienākumu un bagātības koncentrāciju šauras iedzīvotāju grupas rokās, ko Latvijas Banka atzīmējusi kā problēmu Latvijā, minot arī, ka augsta bagātības koncentrēšanās maza iedzīvotāju loka rokās ir vēl lielāks kavēklis vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai nekā augsta ienākumu nevienlīdzība un ka cilvēka sasniegumi diemžēl nav atkarīgi tikai no viņa paša uzcītības un darba, bet gan arī no viņa sākotnējā stāvokļa — indivīdam pieejamās izglītības u.

Tādējādi LM piekrīt, ka līdztekus minimālo ienākumu sistēmas pilnveidošanai īpaši būtiski ir pasākumi, kas veicina iespēju vienlīdzību — universālu un pieejamu valsts ļoti augsts ienākumu internets nodrošināšana izglītībā, veselībā. Nenoliedzami ēnu ekonomikas mazināšana ļautu palielināt sociālo atbalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem un pozitīvi ietekmētu pašu strādājošo nākotnes nodrošinājumu.

Tāpat iedzīvotāju ienākumu situācija ir cieši saistīta ar iespējām nopelnīt darba tirgū tādu algu, kas ļauj nodrošināt vismaz pamatvajadzības.

Svarīga informācija