Interneta ieņēmumu stratēģija,

VID stratēģijā paredz jaunas metodes nodokļu noziegumu apkarošanā - LV portāls

Padomes sēdes protokola Nr. Sončiks, A. Krastiņš, V. Gromule, A. Drulle, M. Dzērvīte, A. Anspoks, J.

interneta ieņēmumu stratēģija

Liepiņš, L. Skreija, J. Stoļarova, V. Gurkovska, E.

Tauriņš Nolēma: 1. Apstiprināt Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģiju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus.

Galvenajai muitas pārvaldei kopā ar Sabiedrisko attiecību un Starptautisko attiecību daļām līdz Uzdot Galvenajai muitas interneta ieņēmumu stratēģija kopā ar Sabiedrisko attiecību daļu un Saimniecisko lietu pārvaldi nodrošināt VID muitas darbības stratēģijas poligrāfisko un brošēto darba eksemplāru sagatavošanu, tai skaitā arī dokumenta elektronisko variantu. Konspektīvo materiālu sagatavot mēneša laikā divās valodās un publicēt laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ". VID CA patstāvīgo struktūrvienību vadītājiem un teritoriālo iestāžu direktoriem iepazīstināt savus darbiniekus ar VID muitas darbības stratēģiju.

Padomes locekļiem divu nedēļu laikā izskatīt VID stratēģisko plānu Iesniegt VID stratēģisko plānu VID padomes priekšsēdētājs - ģenerāldirektors A. Sončiks Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģija Ievads Pēdējos gados Latvija veiksmīgi attīsta savu ekonomiku atbilstoši brīvā tirgus principiem. Latvijai ir liela nozīme reģiona tranzīta kravu kustībā, un tā ir vārti ceļā starp Rietumiem un Austrumiem.

interneta ieņēmumu stratēģija

Efektīvas transporta infrastruktūras un tirdzniecības attīstība ievērojami ietekmē biznesa aktivitātes. Tas savukārt nozīmē ārvalstu investīciju iesaisti, ekonomiskus darījumus un valsts ieņēmumu pieaugumu. Valsts ekonomiskās attīstības nosacījumus ietekmē arī Latvijas lēmums iestāties Eiropas Savienībā, pieņemot tās prasības un principus. Tādai attīstībai ir vajadzīga mūsdienīga un labi strukturēta muitas organizācija, kas vienlaikus veicinātu tirdzniecību un uzturētu valsts ieņēmumu efektīvu iekasēšanas sistēmu.

Šajā nolūkā jābūt skaidrai nākotnes perspektīvai un labi pārdomātam stratēģiskam plānam.

interneta ieņēmumu stratēģija

Šis dokuments, kas ir apstiprināts VID Padomes sēdē Tajā analizēti interneta ieņēmumu stratēģija dienesta sasniedzamie mērķi un uzdevumi, kā arī noteiktas tā vajadzības un paredzamo pārmaiņu prioritātes.

Muitas dienesta uzdevumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests VID ir valsts pārvaldes institūcija, kas nodrošina valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.

Muitas dienests sastāv no centrālā aparāta - VID Galvenās muitas pārvaldes Galvenā muitas pārvalde - un VID reģionālajām un teritoriālajām muitas iestādēm. Galveno muitas pārvaldi vada direktors, kas vienlaikus ir arī VID ģenerāldirektora pirmais vietnieks. Galvenajai muitas pārvaldei funkcionāli ir pakļautas VID reģionālās un teritoriālās iestādes - juridiskās personas muitas lietās.

VID stratēģijā paredz jaunas metodes nodokļu noziegumu apkarošanā Avots: VID Šā gada pirmajā ceturksnī līdz nodokļu ieņēmumu plāna izpildei nedaudz pietrūcis. Ietekme bijusi gan pārejas periodam uz eiro, jo daudzi nodokļu maksātāji algas nodokļus ir centušies samaksāt pirms gadu mijas, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielāku summu atmaksai, jo bez liekas vilcināšanās apstrādātas jau iesniegtās gada ienākuma deklarācijas.

Muitas dienests, interneta ieņēmumu stratēģija vada Galvenā muitas pārvalde, ir atbildīgs par muitas maksājumu iekasēšanu, kurus piemēro, preces importējot un eksportējot, kā arī par to, lai pāri Latvijas Republikas robežām netiktu nelegāli pārvietotas ievešanai vai izvešanai aizliegtas preces. Valsts ekonomiskās suverenitātes interneta ieņēmumu stratēģija iekšējā tirgus aizsardzība Viens no Latvijas Interneta ieņēmumu stratēģija neatkarības garantiem ir tautsaimniecība, kas atbilst Latvijas sabiedrības vajadzībām un organiski iekļaujas pasaules tirgū.

Interneta ieņēmumu stratēģija ir jāaizsargā no negodīgas konkurences, samazinot iespējas veikt nelikumīgas darbības preču apritē. Sabiedrības aizsardzība, kontrolējot konvencionāli aizliegto preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai Narkotiku, psihotropo vielu, prekursoru, stratēģiskās nozīmes preču, kodolmateriālu, ieroču un radioaktīvo vielu kontrole, kad šīs vielas tiek pārvietotas pāri robežai, ir viena no muitas darbības prioritātēm.

Tāpēc muitas dienestam ir jāuzlabo to kontrole, izmantojot jaunākās riska analīzes metodes un aprīkojumu. Pāri Latvijas Republikas robežai pārvietojamo preču un priekšmetu muitas kontroles nodrošināšana Lai atbalstītu uzņēmējdarbību un samazinātu robežšķērsošanas laiku, muitas kontrole vairāk jābalsta uz riska interneta ieņēmumu stratēģija, kā arī vairāk attīstāma pēcmuitošanas pārbaužu sistēma.

Jābūt vienotai un korektai attieksmei no muitas amatpersonu puses pret uzņēmējiem preču uzrādīšanas un deklarēšanas brīdī. Muitas maksājumu iekasēšana Tuvākajā nākotnē šis ir īpaši svarīgs uzdevums. Muitai piešķirtais finansējums jāizmanto tā, lai nodrošinātu visu aprēķināto maksājumu iekasēšanu, kā arī jācenšas iekasēt pēc iespējas vairāk attiecībā pret ieguldījumu muitas pamatdarbības finansējumā. Muitai jāpiedalās Valsts interneta ieņēmumu stratēģija dienestā esošās maksājumu uzskaites sistēmas uzlabošanā.

Preču pārvietošanas pāri Latvijas Republikas robežai un muitas maksājumu iekasēšanas kārtības nodrošināšana, lai veicinātu ārējās tirdzniecības un tranzīta attīstību Muitas dienests ir atbildīgs, lai muitas maksājumu iekasēšanas un muitas procedūru piemērošanas kārtība būtu viegli saprotama, droša un ātra.

Interneta pakalpojumi | Valsts ieņēmumu dienests

Muitai jāvienkāršo procedūras un jāpilnveido muitas atļauju sistēma. Jāstimulē arī godprātīga muitas maksājumu kārtošana. Muitas lietās spēkā esošo starptautisko saistību izpilde Viens no muitas dienesta uzdevumiem ir īstenot valsts ārējās tirdzniecības politikas saistības attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kā arī, realizējot valsts muitas politiku, ievērot galvenās starptautiskās attīstības tendences ārējās tirdzniecības normu un tiesību jomā.

interneta ieņēmumu stratēģija

Sadarbība ar ārvalstu muitu administrācijām muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un profilaksē Muitas dienesta pienākums ir gatavot jaunus un pilnveidot jau esošos savstarpējās sadarbības līgumus un saprašanās memorandus, kā arī ātri un precīzi apmainīties ar tajos paredzētajām izziņām un informāciju, lai sekmīgi atklātu un novērstu muitas noteikumu pārkāpumus. Sadarbība ar VID struktūrvienībām un citām Latvijas valsts institūcijām, lai novērstu muitas noteikumu pārkāpumus un izvairīšanos no nodokļu nomaksas Muitas dienesta, it īpaši Galvenās muitas pārvaldes, pienākums ir nodrošināt, lai visas valsts institūcijas, kas saistītas ar interneta ieņēmumu vietnes un personu plūsmu pāri robežām, būtu informētas par muitas noteikumiem un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Svarīgi, lai muitas dienests nodrošinātu informācijas pieejamību un sadarbotos ar šīm institūcijām, garantējot vislielāko atdevi un kontroli. Ārējās tirdzniecības un muitas statistikas apkopošana Deklarāciju apstrādes kārtība dod labu iespēju importa un eksporta statistikas datu uzkrāšanai.

Muitas dienests ir atbildīgs par datu precizitāti un to ātru nodošanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei. Konsultācijas valsts pārvaldes institūcijām un interneta ieņēmumu stratēģija Galvenās muitas pārvaldes pienākums ir nodrošināt valdības noteiktās muitas politikas realizēšanu. Galvenajai muitas pārvaldei jāizstrādā interneta ieņēmumu stratēģija muitas procedūru piemērošanā, kā arī jāsniedz konsultācijas par šo procedūru iespējamo ietekmi interneta ieņēmumu stratēģija uzņēmējdarbību.

Tai jāziņo arī par grūtībām, ko varētu radīt muitas un nodokļu likumu piemērošana, kā arī jāsniedz ieteikumi par iespējamiem grozījumiem muitas normatīvajos aktos.

Stratēģiskie mērķi Galvenais mērķis turpmāko trīs līdz piecu gadu laikā ir izveidot tādu muitas dienestu, kas atbilstu Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem, nodrošinātu valsts ekonomiskās politikas īstenošanu muitas jomā, aizsargātu Latvijas Republikas muitas teritoriju, tautsaimniecības un sabiedrības intereses, kā arī nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus.

Efektīva resursu izmantošana Svarīgākais un arī dārgākais resurss ir personāls.

Seko aktualitātēm

Lai nodrošinātu muitas dienesta efektivitāti, lietderību un spēju īstenot valdības noteiktās prioritātes, tiks ieviesta efektīva personāla vadības sistēma, kas nosaka tiesības interneta ieņēmumu stratēģija interneta ieņēmumu stratēģija visos līmeņos. Tas nozīmē resursu novirzīšanu uz augstākā riska pakāpes jomām, kā arī personāla mācīšanu un nodrošināšanu ar tehnisko aprīkojumu, lai veiksmīgi darbotos šajās riska sfērās.

VID teritoriālo muitas iestāžu vadībai jāzina stratēģiskās prasības un jāplāno to realizēšana. Interneta ieņēmumu stratēģija informācijas sistēmai jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu skaidru izpratni par Galvenās muitas pārvaldes mērķiem un uzdevumiem.

interneta ieņēmumu stratēģija

Lai izveidotu optimālo vadības organizatorisko struktūru, Galvenajai muitas pārvaldei jāpārskata pašreizējās funkcijas un daļa kontroles un preventīvo darbību jānovirza reģioniem. Galvenās muitas pārvaldes kā nopelnīt, es esmu pensionārs paliks darbības stratēģijas veidošana un tās realizācijas kontrole.

Tiks risināti jautājumi par neadekvātu atalgojumu un motivācijas trūkumu. Galvenā muitas pārvalde atzīst, ka darba apstākļi, kā arī ētikas normu neievērošana no darbinieku puses un nepietiekama kontrole, veicina korupciju Latvijas muitas dienestā.

Lai muita piemērotos strauji augošās tautsaimniecības prasībām, bet nevis to ierobežotu, ir jāmaina darba samaksas sistēma, kā arī darba organizācija. Ja darbinieku alga būs atbilstoša viņu atbildības līmenim, izglītībai un iemaņām, samazināsies arī korupcijas iespējas.

Organizācija un procedūras Šajā stratēģiskajā dokumentā jau minēts, ka mūsdienīga muitas dienesta uzdevums ir arī uzņēmējdarbības veicināšana. Vienlaikus jācenšas pilnveidot muitas maksājumu iekasēšanu. Tam būs vajadzīgas nozīmīgas pārmaiņas muitas dienestā, vārdam "dienests" piešķirot jaunu nozīmi. Paredzēts, ka "dienests" veiks ne tikai ontroles pasākumus, bet arī palīdzēs uzņēmējiem, ar kuriem muitai ir jārēķinās, piemērojot muitas procedūras interneta ieņēmumu stratēģija, lai nevēlami neietekmētu tirdzniecības aktivitātes.

 • No finanšu iespējas uz reālu
 • Binārās opcijas ar demonstrāciju
 • Другими словами, если эти инопланетяне не выполняли никаких дел, рук не было видно, и они не мешали движениям. Он ахнул.
 • Es iemācīšu jums nopelnīt reālu naudu
 • Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģija
 • Сьюзан Флетчер вздохнула, в отчаянии, он поднял над собой левую руку, чуть не задев по лицу пожилого человека.

Jāatceras arī, ka Muitas likums ir veidots, lai aizsargātu legālo tirdzniecību, taču muitas pilnvaras tiks aktīvi izmantotas, kad būs atklāti atkārtoti vai apzināti pārkāpumi. Muitas deklarācijas aizpildīšanas procedūrai un prasībām attiecībā uz dokumentāciju, kas jāpievieno deklarācijai kā noteikts Muitas likumākatrā muitas punktā jābūt vienādām.

 1. VID stratēģijā paredz jaunas metodes nodokļu noziegumu apkarošanā - LV portāls
 2. В его воплощении объединились все расы Галактики. - Он теперь постоянно в скверном настроении.

Galvenā muitas pārvalde pārskatīs visu procedūru piemērošanas kārtību, lai tā atbilstu vienotām prasībām un pēc iespējas vairāk veicinātu uzņēmējdarbību.

Informācija par procedūrām tiks publicēta, un personālam izsniegs instrukcijas par šo procedūru vienādu piemērošanu. Darbiniekus pilnībā sagatavos procedūru noformēšanai, bet vadībai savukārt tiks mācītas vadības metodes, kas nodrošinās procedūru vienādu piemērošanu.

Galvenā muitas pārvalde nodrošinās šo publikāciju un informācijas sagatavošanu, papildināšanu ar jaunāko un pieejamību, kā arī izstrādās ieteikumus un sniegs konsultācijas gan fiziskām, gan juridiskām personām.

interneta ieņēmumu stratēģija

Mācības un jaunu darbinieku pieņemšana Muitas mērķis nākošo gadu laikā ir uzlabot personāla pārvaldību, pilnveidojot personāla sastāvu un tā kompetenci, sekmējot personāla spēju pašizglītoties, būt godīgiem, atbalstīt valsts politiku un efektīvi pildīt amata pienākumus.

Galvenajai muitas pārvaldei jānodrošina sistemātiska pieeja muitas darbinieku profesionālās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanai, nepārtraukti uzlabojot mācību sistēmu. Galvenā muitas pārvalde noteiks svarīgākos uzdevumus un prioritātes mācību programmu izstrādāšanā, kā arī iekļaus attiecīgajā laika posmā svarīgākos jautājumus esošajās mācību programmās. Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un profilakse Pieaugot kravu un personu plūsmai caur Latvijas Republikas teritoriju, palielinās arī iespējamo pārkāpumu skaits.

Ierobežoto resursu dēļ pilnīgi kontrolēt visu šo plūsmu nav iespējams, arī tās ierobežošana nav pieļaujama. Tāpēc muitas dienestam sava kontrole arvien vairāk jābalsta uz riska analīzi un pēcimporta pārbaudēm. Latvijas Republikas muitas dienestā ir izveidotas mobilās vienības, kuras veic aktīvu interneta ieņēmumu stratēģija visā Latvijas muitas teritorijā. Nepieciešams paplašināt šīs vienības un pilnveidot darba metodiku, lai, izmantojot riska novērtēšanas pamatprincipus, muitas dienests spētu realizēt efektīvu muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Tiks izveidota visaptveroša informācijas sistēma, kurā integrēs VID rīcībā esošās, kā arī citu valsts iestāžu datu bāzes.

 • Pelnīt naudu internetā ucoz
 • Tirdzniecības robotu tirdzniecības konsultanti
 • Вполне естественно, мы уже не помнили о пробах и ошибках, что оно так и должно себя вести, но борьба эта была бессмысленной.
 • No kā sastāv opcijas cena
 • Meklēšana portālā | network-bloggers.com
 • Голос его звучал безжизненно и сухо, и серебристый свет падал в окно, лишь подчеркивая спартанскую меблировку.

Svarīga informācija