Iespēju loma

Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pirmsskola

Pirmsskola Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību iespēju loma, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā — darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām.

Jaunajās vadlīnijās iestrādātos mācību satura un pieejas principus, kas dod iespēju bērniem pirmsskolā apgūt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju iespēju loma, jau izmēģina 25 pilotpirmsskolās Latvijā. Ikvienam skolotājam ir brīvi pieejams pašmācību e-kurss Valsts iespēju loma satura centra VISC e-mācību iespēju loma. Bērns kā pētnieks un darītājs un skolotāja loma Kādu gribam redzēt bērnu pirmsskolā saskaņā ar jaunajām vadlīnijām? Kā pētnieku un darītāju, kurš ar skolotāja atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās caurviju prasmes, un mācību jomu pamatprasmes.

Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība.

Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoši iekārtota vide. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus.

kurš maksā par binārajām opcijām

Skolotājs plāno mācībās sasniedzamo rezultātu, iekārto vidi un izvēlas materiālus un uzdevumus, viņš vada un novēro bērnu mācīšanos, līdzdarbojas, novērtē bērna sniegumu un attīstību, sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, kura rosina uzlabot sniegumu, pamēģināt ko jaunu.

Bērns ir pētnieks un darītājs Mācību saturā — vērtībās balstīti ieradumi un tikumi, pamatprasmes mācību jomās un vispārīgās prasmes Pirmsskolas loma ir bērnos atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību dot iespēju iepazīt sevi, dabu, iespēju loma, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritātekas balstīti vērtībās dzīvība, iespēju loma, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.

Bērniem sasniedzamie rezultāti atbilstoši vecumam aprakstīti pamatprasmēm septiņās mācību jomās valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes un caurviju prasmēm pašizziņa un pašvadība, jaunrade un iespēju loma, kritiskā domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, kā arī digitālā prasmekas stiprina apzinātu mācīšanos saskaņā ar katra bērna spējām.

Ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, un uz bērna aktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

Mācību pieejā — rotaļnodarbība dienas garumā Iespēju loma mācību procesu paredzēts organizēt integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā, un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos.

studiju iespējas

Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā. Vadlīnijās paredzēts, ka bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes un pašiem prast tās novērtēt.

vietējais bitcoin caur tor

Skolotājs mācīšanās procesā piedāvā daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus mācību līdzekļus — spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram pašam paplašināt savu pieredzi.

Kā paredzēts plānot un īstenot mācības pirmsskolā? Skolotāji mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par iespēju loma tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar citiem pirmsskolas izglītības iestādes speciālistiem — mūzikas un sporta skolotājiem.

Tiesu loma ekonomikas attīstībā

Būtisks uzsvars mācību procesā likts uz drošu un atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, lai rosinātu bērnu pašu iespēju loma par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā — bērni vairāk izzinās, pētīs un radīs paši Emocionāli droša un pārraugāma vide, kas atspoguļo iespēju loma Lai īstenotu vadlīniju mērķus, mācību procesam nodrošināma emocionāli droša un pārraugāma vide, daudzfunkcionāla, t. Mācību procesa atspoguļošana un aktivizēšana atbilstoši mācību tematam plakātos, sienu noformējumos, uzrakstos utt.

Latviešu valoda mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās Lai ikviens bērns iegūtu pietiekamas latviešu valodas prasmes veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolas izglītības pakāpē, ir paredzēta pastiprināta latviešu valodas apguve mazākumtautību pirmsskolas programmās. Vadlīnijas nosaka, ka mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā un ikdienas saskarsmē atbilstoši bērnu attīstībai ir jāsekmē katru dienu, lai pēctecīgi sasniegtu valodu mācību jomas rezultātus.

Iestatiet, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu

Latviešu valoda ir noteikta kā saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā jeb rotaļnodarbībā, bet vienlaikus ir paredzēti sasniedzamie rezultāti arī mazākumtautības valodas apguvē.

Skola sadarbības partneris Latviešu Valodas aģentūra izstrādā metodiskos līdzekļus un rokasgrāmatu pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautības izglītības programmas, tostarp arī mācību līdzekļus latviešu valodas apguvei pirmsskolā.

  • Skatīties video bināro opciju tirdzniecību
  • Plāna kopsavilkums Plāns izstrādāts, lai īstenotu efektīvu un pārdomātu valsts politiku sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai.
  • Pašvaldības loma pieaugušo izglītības iespēju nodrošināšanā.
  • Aicinām pieteikties diskusijai par Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un loma mūsdienu sabiedrībā Aicinām līdz
  • Opciju stratēģija 60 sekundes video
  • Bināro opciju tirgus regulēšana

Atbalsts skolotājam Lai palīdzētu pirmsskolām sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, Skola ietvaros tiek piedāvāts daudzpusīgs atbalsts — mācības, semināri, izglītojoši pasākumi un materiāli par jauno saturu un pieeju. MK pieņemti Atbalsta materiāli Ir sagatavota mācību programma un mācību līdzekļu paraugi, kā arī metodiskie materiāli.

Mācību līdzekļu paraugus un metodiskos atbalsta materiālus pirmsskolu pedagogiem par skolotāja lomu, par caurviju prasmju attīstību, par mācību vides veidošanu, par kompleksu uzdevumu plānošanu, par atgriezenisko saiti un vērtēšanu, par sadarbību ar vecākiem u.

Svarīga informācija