Attiecībā uz iespējām tad,

Par kreditora iespējām atgūt naudu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā - LV portāls

Maksātnespējas administrācija Živile Krēsliņa, juriskonsulte Šajā e-konsultācijā Jums tiks sniegta vispārīga informācija par maksātnespējīgā uzņēmuma mantas pārdošanu un līdzekļu sadales kārtību kreditoriem maksātnespējas procesa ietvaros.

attiecībā uz iespējām tad

Līdz ar juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu tiek novilkta zināma robežlīnija maksātnespējīgās juridiskās personas un tās kreditoru attiecībās. Proti, turpmāk kreditori tai skaitā arī Jūs savu prasījumu apmierinājumu var saņemt tikai maksātnespējas procesa ietvaros no maksātnespējas procesa laikā pārdotās un atgūtās maksātnespējīgā uzņēmuma mantas.

Tādēļ līdz ar maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdi tiek izbeigtas iepriekš uzsāktās spriedumu izpildes lietvedības pret attiecībā uz iespējām tad personu, kā arī nav pieļaujamas kreditoru individuālas darbības, piemēram, pieteikuma par parāda piedziņu sniegšana tiesā.

attiecībā uz iespējām tad

Jāņem vērā tas, ka maksātnespējas gadījumā kreditoru prasījumu apmierināšanai pieejamo naudas līdzekļu apmērs ir ierobežots, jo ne visa manta tiek pārdota, tādējādi kreditoru prasījumi tiek apmierināti proporcionāli to prasījumu apmēram, un kreditora individuālas darbības ar mērķi piedzīt sev pienākošās summas ārpus maksātnespējas procesa ietvariem vērtējamas kā pārējo kreditoru interešu aizskārums.

Tātad, piemēram, pieteikuma sniegšana tiesā par piedziņu no maksātnespējīgas personas ir pretēja Maksātnespējas likuma noteikumiem.

attiecībā uz iespējām tad

Savukārt, lai Jūs kā kreditors varētu piedalīties maksātnespējas procesā un pretendēt uz maksātnespējas procesā pieejamiem naudas līdzekļiem, Jums ir jāiesniedz kreditora prasījums konkrētajā maksātnespējas procesā ieceltajam administratoram, un administratoram iesniegtais prasījums ir jāatzīst gadījumā ja administrators iesniegto kreditora prasījumu ir atzinis pilnā apmērā, viņam nav pienākuma nosūtīt pieņemto lēmumu kreditora prasījumu iesniegušajai personai.

Attiecībā uz Jūsu kā kreditora iespējām saņemt savu prasījumu apmierinājumu maksātnespējas procesā norādāms, ka administratoram jāinformē kreditori par maksātnespējas procesā pieejamo mantu, kā arī par savām plānotajām darbībām parādnieka mantas pārdošanai un atgūšanai.

Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi 1. Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas SatversmeLatvijai saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.

Šādu informāciju administrators attiecīgi norāda parādnieka mantas pārdošanas plānā, kā arī savas darbības pārskatos, ko administrators nosūta visiem kreditoriem katru ceturksni.

Ievērojot šajos dokumentos norādīto informāciju, kreditors var gūt priekšstatu par maksātnespējas procesā pieejamo līdzekļu apmēru un attiecīgi par iespējām atgūt savu prasījumu.

- Танкадо звонил вам? - удивилась. где собрались пять или шесть вооруженных колонистов, чтобы лучше разглядеть фейерверк. Ему приходилось слышать ее столь часто, что она совсем потеряла какой-либо смысл,-- так, набор звуков.

Vienlaikus būtu norādāms, ka gadījumā, ja maksātnespējīgajam uzņēmumam nav realizējamas vai atgūstamas mantas, administratoram ir pienākums sagatavot un nosūtīt visiem kreditoriem ziņojumu par parādnieka mantas neesamību. Tātad gadījumā, ja administrators kreditoriem nosūtījis parādnieka mantas pārdošanas plānu, ir pietiekams pamats secināt, ka maksātnespējīgajam uzņēmumam ir realizējama manta vai maksātnespējas procesa ietvaros ir iespēja atgūt maksātnespējīgajam uzņēmumam piederošu mantu.

Tomēr apstāklis vien, ka maksātnespējas procesā var tikt iegūti naudas līdzekļi nenozīmē, ka kreditoru prasījumi tiks apmierināti pilnā apmērā.

attiecībā uz iespējām tad

Ņemot vērā to, ka maksātnespējas gadījumā parādniekam pastāv objektīvas finansiālas attiecībā uz iespējām tad, ir iespējamas situācijas, kad procesā pieejamie līdzekļi ir pietiekami tikai prioritāro izmaksu maksātnespējas procesa izmaksu segšanai vai tikai prioritāro kreditoru piem.

Izrietoši no visa iepriekšminētā ir jāatzīst, ka Jums nav tiesību vērsties tiesā.

attiecībā uz iespējām tad

Administrators par mantas pārdošanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Jūs informēs. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

Svarīga informācija